L76-2002, OUG124-2002, OUG 147-2002, normele metodologice aprobate prin H174-2002

PARLAMENTUL ROMANIEI

LEGE nr. 76 din 16 ianuarie 2002
privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 6 februarie 2002

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - In Romania fiecarei persoane ii sunt garantate dreptul de a-si alege liber profesia si locul de munca, precum si dreptul la asigurarile pentru somaj.
Art. 2. - Prevederile prezentei legi reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate in vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii.
Art. 3. - Masurile prevazute de prezenta lege au drept scop realizarea urmatoarelor obiective pe piata muncii:
a) prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;
b) incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
c) sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei;
d) asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;
e) stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca;
f) stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca;
g) imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geografice;
h) cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimbarilor structurale care se produc in economia nationala;
i) protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.
Art. 4. - (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice, de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex si varsta.
(2) Masurile si drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor categorii de persoane defavorizate nu constituie discriminare in sensul prevederilor alin. (1).
CAPITOLUL II
Concepte privind piata muncii
SECTIUNEA 1
Termeni si expresii utilizate
Art. 5. - In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
I. angajator - persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii;
II. loc de munca - cadrul in care se desfasoara o activitate din care se obtine un venit si in care se materializeaza raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de serviciu;
III. persoana in cautarea unui loc de munca - persoana inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii, pentru a fi sprijinita in ocuparea unui loc de munca;
IV. somer - persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;
b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;
c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;
d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;
e) este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege;
V. stagiu de cotizare - perioada in care s-a platit contributia de asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat;
VI. asigurat - persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii, si este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin plata contributiei de asigurari pentru somaj;
VII. indemnizatie de somaj - o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca;
VIII. masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca - acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca si, in mod deosebit, a somerilor pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.
SECTIUNEA a 2-a
Indicatori statistici privind piata muncii
Art. 6. - (1) La nivel national si teritorial situatiile si evolutiile de pe piata muncii sunt monitorizate, in principal, cu ajutorul unui sistem de indicatori statistici privind:
a) resursele de munca;
b) populatia activa;
c) populatia ocupata;
d) somerii;
e) locurile de munca vacante;
f) indemnizatia de somaj;
g) populatia iesita din somaj prin ocupare, precum si prin parasirea pietei muncii;
h) rata somajului.
(2) Sistemul de indicatori statistici si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistica in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. 7. - (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe baza documentelor primare de inregistrare a somerilor, a comunicarilor facute de furnizorii de servicii de ocupare acreditati si de angajatori privind locurile de munca vacante, calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. d)-h) si alti indicatori specifici pietei muncii.
(2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza, in functie de necesitati, analize, studii si cercetari statistice speciale privind situatia si evolutia somajului si a ocuparii, la nivel national si teritorial, pe domenii de activitate.
Art. 8. - (1) Pentru realizarea atributiilor prevazute la art. 7 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura conditiile materiale, organizatorice si manageriale corespunzatoare, elaboreaza si administreaza sistemul documentelor primare, constituie si exploateaza baza proprie de date.
(2) Pentru realizarea unor analize, studii si cercetari statistice speciale de natura celor prevazute la art. 7 alin. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate angaja si serviciile unor prestatori specializati.
(3) Metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale va fi avizata, potrivit legii, de Institutul National de Statistica.
Art. 9. - (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligatia sa faca publici indicatorii statistici privind piata muncii, cu o periodicitate care va fi stabilita o data cu sistemul de indicatori prevazut la art. 6 alin. (1).
(2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va pune la dispozitie Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale indicatorii statistici, rezultatele cercetarilor statistice speciale, analizele si studiile statistice.
Art. 10. - (1) Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii pentru ocuparea fortei de munca, in caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de munca vacante, in termen de 5 zile lucratoare de la vacantarea acestora.
(2) Furnizorii de servicii de ocupare acreditati au obligatia de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza isi au sediul date privind numarul somerilor mediati si incadrati in munca.
Art. 11. - In vederea elaborarii strategiilor si politicilor, precum si pentru adoptarea unor masuri pe piata muncii, la nivel national, pe domenii de activitate, ramuri, sectoare economice sau zone, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale initiaza reglementari privind obligativitatea angajatorilor de a comunica informatiile necesare cu privire la forta de munca.
Art. 12. - In sensul prezentei legi, Institutul National de Statistica are urmatoarele atributii:
a) calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art. 6 alin. (1) lit. a)-c);
b) furnizeaza Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca datele privind forta de munca, rezultate din cercetarile statistice proprii;
c) elaboreaza in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale sistemul de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul a acestora;
d) avizeaza cercetarile statistice speciale realizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
SECTIUNEA a 3-a
Clasificarea ocupatiilor
Art. 13. - Clasificarea ocupatiilor din Romania este sistemul de identificare, ierarhizare, codificare a ocupatiilor din economie, care se elaboreaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale in colaborare cu Institutul National de Statistica, cu alte ministere si institutii publice interesate si se aproba prin hotarare a Guvernului.
Art. 14. - (1) Modificarea continutului Clasificarii ocupatiilor din Romania se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si cu avizul Institutului National de Statistica.
(2) Inscrierea de noi ocupatii in Clasificarea ocupatiilor din Romania se aproba, la solicitarea celor interesati sau in baza unor reglementari speciale, prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 15. - Utilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania este obligatorie la completarea documentelor oficiale.
SECTIUNEA a 4-a
Categorii de beneficiari
Art. 16. - Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in una dintre urmatoarele situatii:
a) au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c);
b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
c) ocupa un loc de munca si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;
d) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
e) straini care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania, conform legii;
f) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.
Art. 17. - (1) Somerii prevazuti la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot gasi in una dintre urmatoarele situatii:
a) le-a incetat contractul individual de munca din motive neimputabile lor;
b) le-au incetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
c) le-a incetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost incadrati in munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
d) militari angajati pe baza de contract carora li s-a desfacut contractul inaintea expirarii duratei pentru care a fost incheiat;
e) le-a incetat raportul de munca in calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
f) au incheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;
g) au incetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, in cazul recuperarii capacitatii de munca, nu mai pot fi reincadrate in munca din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;
h) la incetarea concediului platit pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap, in conditiile legii, nu a mai fost posibila reluarea activitatii din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
i) nu s-au putut reincadra in munca dupa efectuarea stagiului militar din cauza incetarii definitive a activitatii angajatorului;
j) reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost incadrate in munca anterior, din cauza incetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
k) le-a incetat activitatea desfasurata exclusiv pe baza conventiei civile.
(2) Sunt asimilate somerilor persoanele aflate in situatiile prevazute la art. 16 lit. b), daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de minimum 18 ani, care intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se incadreze in munca potrivit pregatirii profesionale;
b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt absolventi ai institutiilor de invatamant, in varsta de 16 ani, care, in cazuri justificate, sunt lipsite de sustinatori legali sau ai caror sustinatori legali dovedesc ca sunt in imposibilitatea de a presta obligatia legala de intretinere datorata minorilor;
c) sunt persoane care, inainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost incadrate in munca si care intr-o perioada de 30 de zile de la data lasarii la vatra nu s-au putut incadra in munca.
CAPITOLUL III
Sistemul asigurarilor pentru somaj
SECTIUNEA 1
Categorii de asigurati
Art. 18. - (1) In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate, in conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite in continuare asigurati.
(2) Asiguratii pot fi:
a) cetateni romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii;
b) cetateni romani care lucreaza in strainatate, in conditiile legii;
c) straini care, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania, sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri, in conditiile legii.
(3) Asiguratii au obligatia sa plateasca contributiile de asigurari pentru somaj si au dreptul sa beneficieze de indemnizatie de somaj, conform prezentei legi.
Art. 19. - In sistemul asigurarilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau persoanele care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara;
b) functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;
c) persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;
d) militarii angajati pe baza de contract;
e) persoanele care au raport de munca in calitate de membru cooperator;
f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).
Art. 20. - Se pot asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile prezentei legi, urmatoarele persoane:
a) asociat unic, asociati;
b) administratori care au incheiat contracte potrivit legii;
c) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
d) membri ai asociatiei familiale;
e) cetateni romani care lucreaza in strainatate, conform legii;
f) alte persoane care realizeaza venituri din activitati desfasurate potrivit legii si care nu se regasesc in una dintre situatiile prevazute la lit. a)-e).
Art. 21. - Angajatorii la care isi desfasoara activitatea persoanele prevazute la art. 19 sunt obligati sa depuna, in termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datoreaza contributiile, la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au sediul sau domiciliul, declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj si dovada efectuarii acestei plati.
Art. 22. - (1) Persoanele prevazute la art. 20 care au cel putin varsta de 18 ani pot incheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
(2) Venitul lunar pentru care se asigura persoanele prevazute la art. 20 nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara.
SECTIUNEA a 2-a
Bugetul asigurarilor pentru somaj
Art. 23. - (1) Bugetul asigurarilor pentru somaj cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului asigurarilor pentru somaj.
(2) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale fundamenteaza anual, pe baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj.
(3) Bugetul asigurarilor pentru somaj se aproba prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Art. 24. - (1) Veniturile bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie din:
a) contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care isi desfasoara activitatea asiguratii prevazuti la art. 19 lit. b)-e), asimilate angajatorului, potrivit prezentei legi;
b) contributiile individuale ale persoanelor prevazute la art. 19;
c) contributiile datorate de persoanele care incheie contract de asigurare pentru somaj;
d) venituri din alte surse, inclusiv din finantare externa.
(2) In cazul in care sursele prevazute la alin. (1) nu acopera finantarea cheltuielilor, deficitul bugetar va fi acoperit prin subventii de la bugetul de stat.
Art. 25. - (1) Constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se realizeaza prin trezoreria statului.
(2) Disponibilitatile banesti inregistrate la finele anului de bugetul asigurarilor pentru somaj se reporteaza si se utilizeaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.
Art. 26. - (1) Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 5%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevazuti la art. 19.
(2) Angajatorii care incheie cu persoane fizice conventii civile de prestari de servicii pentru desfasurarea unor activitati nu au obligatia de a contribui la bugetul asigurarilor pentru somaj in raport cu drepturile banesti platite acestora din fondul de salarii, daca acestea au incheiat si un contract individual de munca.
Art. 27. - Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 1%, aplicata asupra salariului de baza lunar brut, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. a)-d) sau, dupa caz, pentru asiguratii prevazuti la art. 19 lit. e), asupra veniturilor brute lunare realizate.
Art. 28. - Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj, prevazute la art. 20, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, in cota de 6%, aplicata asupra venitului lunar declarat in contractul de asigurare pentru somaj.
Art. 29. - In functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj, nivelul cotelor contributiilor prevazute la art. 26-28 se poate modifica prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Art. 30. - Veniturile din alte surse ale bugetului asigurarilor pentru somaj se constituie, in principal, din dobanzi, majorari pentru neplata la termen a contributiilor, restituiri ale creditelor acordate in baza legii, taxe incasate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca din activitatea de formare profesionala si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare, penalitati, amenzi si orice alte sume incasate potrivit legii la bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 31. - (1) Termenul de plata a contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj este, dupa caz, de cel mult 5 zile de la:
a) data stabilita pentru plata drepturilor salariale sau a drepturilor membrilor cooperatori pe luna in curs, in cazul angajatorilor care efectueaza plata acestor drepturi o singura data pe luna;
b) data stabilita pentru plata chenzinei a doua, in cazul angajatorilor care efectueaza plata drepturilor chenzinal;
c) data stabilita prin contractul de asigurare pentru somaj.
(2) Pentru neplata contributiilor datorate la termenele prevazute la alin. (1) se aplica majorari de intarziere potrivit reglementarilor legale privind executarea creantelor bugetare.
Art. 32. - (1) In cazul neachitarii contributiilor pentru constituirea bugetului asigurarilor pentru somaj, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va proceda la aplicarea masurilor de executare silita prevazute de lege.
(2) Recuperarea debitelor din contributii si majorari se poate face si prin compensarea cu active imobile din patrimoniul debitorilor, evaluate de institutii autorizate in conditiile legii, cu conditia ca acestea sa fie necesare functionarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si sa fie prevazute in programul de investitii.
Art. 33. - (1) Din sursele financiare constituite in cadrul bugetului asigurarilor pentru somaj se acopera, in principal, urmatoarele cheltuieli privind:
a) plata indemnizatiilor de somaj;
b) plata contributiilor pentru asigurari sociale de stat si a contributiilor pentru asigurari sociale de sanatate pentru beneficiarii indemnizatiilor de somaj, stabilite potrivit legii;
c) platile compensatorii acordate potrivit legii;
d) taxe, comisioane si alte cheltuieli ocazionate de efectuarea platilor prevazute la lit. a)-c);
e) finantarea masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca si a masurilor pentru prevenirea somajului;
f) finantarea serviciilor de formare profesionala pentru persoanele in cautarea unui loc de munca, prevazute la art. 16 lit. a), b), d) si f);
g) finantarea studiilor, rapoartelor si analizelor privind piata muncii, comandate institutiilor de specialitate de catre Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca si de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
h) organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, inclusiv realizarea de obiective de investitii, dotari si alte cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, in limitele prevazute de lege;
i) participarea la activitatea unor organizatii internationale, inclusiv plata cotizatiilor pentru afilierea la acestea;
j) aplicarea masurilor in vederea recuperarii debitelor;
k) cofinantarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala pe baza unor acorduri internationale;
l) cofinantarea unor programe privind stimularea ocuparii fortei de munca;
m) rambursarea imprumuturilor contractate in conditiile legii, precum si plata de dobanzi si comisioane aferente acestora;
n) alte cheltuieli prevazute de legislatia in vigoare.
(2) Nivelul cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru somaj se fundamenteaza de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, in functie de indicatorii sociali stabiliti pe baza analizelor, studiilor si prognozelor privind evolutiile de pe piata muncii.
SECTIUNEA a 3-a
Indemnizatia de somaj
Art. 34. - (1) Somerii prevazuti la art. 17 alin. (1) beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii;
b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
d) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri in acea localitate.
(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele in care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla in procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, lichidare sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.
(3) Somerii prevazuti la art. 17 alin. (2) beneficiaza de indemnizatii de somaj daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza teritoriala isi au domiciliul;
b) nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj;
c) nu indeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.
Art. 35. - Pentru persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g)-j) stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat, dupa caz, astfel:
a) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei pensionarii de invaliditate cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca perioada de invaliditate nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii motivului pentru care au fost pensionate;
b) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei acordarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incetarii concediului;
c) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare datei incorporarii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii, daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data incheierii stagiului militar;
d) prin cumularea perioadei de asigurare premergatoare incetarii activitatii cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii dispusa prin hotarare judecatoreasca, daca perioada de suspendare a activitatii nu depaseste 12 luni si daca s-au incadrat in munca sau au incheiat contract de asigurare pentru somaj in termen de 60 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.
Art. 36. - (1) Vechimea in munca recunoscuta pentru stabilirea drepturilor de somaj prevazute de Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata, cu modificarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se asimileaza cu stagiul de cotizare.
(2) Dovada vechimii in munca, prevazuta la alin. (1), se face cu carnetul de munca sau cu alte acte prevazute de lege.
(3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrarii in vigoare a prezentei legi se face de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
Art. 37. - (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele in care angajatii sau, dupa caz, si angajatorii au platit contributii de asigurari pentru somaj in sistemul asigurarilor pentru somaj in Romania, precum si in alte tari, in conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care Romania este parte.
(2) Drepturile cuvenite in sistemul asigurarilor pentru somaj din Romania se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.
(3) Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevazute la alin. (2) pot fi transferate in alte tari, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte, in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.
Art. 38. - (1) Indemnizatia de somaj se acorda persoanelor prevazute la art. 17, la cerere, dupa caz, de la data:
a) incetarii contractului individual de munca;
b) incetarii raporturilor de serviciu;
c) incetarii mandatului pentru care au fost numite sau alese;
d) desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract;
e) incetarii calitatii de membru cooperator;
f) incetarii contractului de asigurare pentru somaj;
g) incetarii motivului pentru care au fost pensionate;
h) incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani;
i) incheierii efectuarii stagiului militar;
j) ramanerii definitive a hotararii judecatoresti;
k) incetarii activitatii desfasurate exclusiv pe baza conventiei civile;
l) expirarii perioadei de 60 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. a);
m) absolvirii, pentru cazurile prevazute la art. 17 alin. (2) lit. b);
n) expirarii perioadei de 30 de zile, prevazuta la art. 17 alin. (2) lit. c).
(2) Indemnizatia de somaj se acorda de la data prevazuta la alin. (1), daca cererea este inregistrata la agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile de la aceasta data.
(3) Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data prevazuta la alin. (1), indemnizatia de somaj se acorda incepand cu data inregistrarii cererii.
(4) Termenul de maximum 12 luni prevazut la alin. (3) este termen de decadere din drepturi.
Art. 39. - (1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (1) pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de pana la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an;
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins intre 5 si 10 ani;
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
(2) Cuantumul indemnizatiei de somaj prevazute la alin. (1) este o suma fixa, neimpozabila, lunara, reprezentand 75% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acestuia.
Art. 40. - (1) Indemnizatia de somaj se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) pe o perioada de 6 luni si este o suma fixa, neimpozabila, lunara, al carei cuantum reprezinta 50% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare la data stabilirii acesteia.
(2) Indemnizatia de somaj prevazuta la alin. (1) se acorda somerilor prevazuti la art. 17 alin. (2) lit. a) si b), o singura data, pentru fiecare forma de invatamant absolvita.
Art. 41. - (1) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;
b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate;
d) sa caute activ un loc de munca.
(2) Angajatorii care au incadrat in munca, conform legii, persoane din randul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta in termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care acestia au fost inregistrati.
(3) Obligatia prevazuta la alin. (2) revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus in plata pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatie de somaj.
Art. 42. - (1) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitarii dreptului, refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor, situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(2) Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitarii dreptului, urmeaza o forma de invatamant.
Art. 43. - (1) Indemnizatia de somaj se plateste lunar in cuantumul prevazut la art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1).
(2) Pentru fractiuni de luna indemnizatia de somaj se calculeaza proportional cu numarul de zile calendaristice din luna respectiva.
Art. 44. - Incetarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
a) la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;
b) la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;
c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat indemnizatia de somaj;
d) la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;
e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;
f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;
g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;
h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;
i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;
j) in cazul decesului beneficiarului;
k) la expirarea termenelor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3);
l) la expirarea termenelor prevazute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);
m) la data admiterii intr-o forma de invatamant.
Art. 45. - (1) Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc dupa cum urmeaza:
a) la data la care nu si-a indeplinit obligatia prevazuta la art. 41 alin. (1) lit. a);
b) pe perioada indeplinirii obligatiilor militare;
c) la data incadrarii in munca, conform legii, cu contract individual de munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni;
d) la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;
e) pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;
f) la data pensionarii pentru invaliditate;
g) pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;
h) pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;
i) pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.
(2) Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii.
(3) Repunerea in plata, dupa suspendarea in conditiile alin. (1) lit. b)-i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare.
(4) Perioada de suspendare prevazuta la alin. (1) lit. a) face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.
Art. 46. - Drepturile banesti prevazute la art. 43 fac obiectul executarii silite pentru debite provenite din plata necuvenita a acestora, precum si pentru cazurile prevazute de Codul de procedura civila ori de alte dispozitii legale speciale.
Art. 47. - (1) Sumele platite fara temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create in conditiile prezentei legi se recupereaza de la persoanele care le-au primit in mod necuvenit, pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titluri executorii.
(2) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatie de somaj se recupereaza de la beneficiari in termenul general de prescriptie legal.
(3) Sumele ramase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmaresc.
Art. 48. - (1) Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati in sistemul asigurarilor sociale de stat si in sistemul asigurarilor sociale de sanatate si beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege pentru asiguratii acestor sisteme.
(2) Contributia pentru asigurarile sociale de stat si contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se vireaza caselor de asigurari respective de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(3) Drepturile de asigurari sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
CAPITOLUL IV
Masuri pentru prevenirea somajului
Art. 49. - In cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca in vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor restructurari.
Art. 50. - (1) In situatiile prevazute la art. 49 angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor care urmeaza sa fie disponibilizati.
(2) In perioada preavizului prevazut la alin. (1) angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditati, selectati de catre acestea, in conditiile legii.
(3) In vederea realizarii serviciilor de preconcediere angajatorii prevazuti la art. 49 sunt obligati sa instiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu 30 de zile inaintea acordarii preavizelor prevazute de lege.
Art. 51. - In sensul prezentei legi, constituie servicii de preconcediere, in principal, urmatoarele activitati:
a) informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala;
b) plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca;
c) reorientarea profesionala in cadrul unitatii sau prin cursuri de formare de scurta durata;
d) sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului.
Art. 52. - (1) De serviciile de preconcediere prevazute la art. 51 pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri.
(2) Procedurile privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
CAPITOLUL V
Masuri pentru stimularea ocuparii fortei de munca
SECTIUNEA 1
Servicii specializate
Art. 53. - Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca vizeaza:
a) cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca;
b) stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor si crearea de noi locuri de munca.
Art. 54. - Masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca se adreseaza atat persoanelor in cautarea unui loc de munca, cat si angajatorilor si sunt realizate prin servicii specializate, furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori de alti furnizori de servicii din sectorul public sau privat.
Art. 55. - (1) Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca pot sa presteze, pe baza de contracte incheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca, servicii finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj, numai daca sunt acreditati.
(2) Acreditarea furnizorilor de servicii prevazuti la alin. (1) se face de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(3) In vederea acreditarii, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca percepe o taxa al carei cuantum este stabilit anual de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, la propunerea acesteia, pentru fiecare tip de serviciu prestat.
(4) Sumele rezultate din incasarea taxelor de acreditare constituie venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 56. - Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii, care finanteaza aceste activitati din alte fonduri decat bugetul asigurarilor pentru somaj, se acrediteaza de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
SECTIUNEA a 2-a
Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca
Art. 57. - Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza, in principal, prin:
a) informarea si consilierea profesionala;
b) medierea muncii;
c) formarea profesionala;
d) consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri;
e) completarea veniturilor salariale ale angajatilor;
f) stimularea mobilitatii fortei de munca.
1. Informarea si consilierea profesionala
Art. 58. - (1) Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca, care au ca scop:
a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
b) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
d) instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca.
(2) Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de centre specializate, organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditati, care incheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca contracte, in conditiile legii.
(3) Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca sau in cadrul job-cluburilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(4) Consilierea profesionala si instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei, in cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altor forme organizate de instruire.
2. Medierea muncii
Art. 59. - (1) Medierea muncii este activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu.
(2) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a identifica locurile de munca vacante la angajatori si a le face cunoscute persoanelor in cautarea unui loc de munca.
(3) Serviciile de mediere pentru persoanele in cautarea unui loc de munca se acorda gratuit de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca si constau in:
a) informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de munca;
b) mediere electronica avand ca scop punerea automata in corespondenta a cererilor si ofertelor de locuri de munca prin intermediul tehnicii de calcul;
c) preselectia candidatilor corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.
Art. 60. - (1) In vederea realizarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, agentiile pentru ocuparea fortei de munca au obligatia de a intocmi, pentru fiecare persoana in cautarea unui loc de munca, planul individual de mediere.
(2) Procedura de elaborare, continutul si monitorizarea planului individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Art. 61. - (1) Pentru somerii care beneficiaza de indemnizatii de somaj, in conditiile prevazute de prezenta lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati, este obligatorie.
(2) Somerii care nu beneficiaza de indemnizatii de somaj trebuie sa depuna o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii si, in cazul neincadrarii in munca, sa reinnoiasca cererea la 6 luni.
(3) De servicii de mediere gratuite beneficiaza, la cerere, si persoanele prevazute la art. 16 lit. c), d) si f).
Art. 62. - Medierea muncii se poate realiza si contracost de catre furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
3. Formarea profesionala
Art. 63. - (1) Persoanele in cautarea unui loc de munca pot participa la programe de formare profesionala care sa le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale in scopul asigurarii mobilitatii si reintegrarii pe piata muncii.
(2) Programele de formare profesionala asigura, conform legii, initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor in cautarea unui loc de munca.
(3) Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face tinandu-se seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective.
(4) Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca sunt: cursuri, stagii de practica si specializare, precum si alte forme, in conditiile legii.
Art. 64. - (1) Accesul la programele de formare profesionala se face in urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere.
(2) Programele de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se organizeaza in mod distinct pe niveluri de pregatire si specializari, precum si pe categorii si grupuri de persoane.
Art. 65. - (1) Activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara pe baza planului national de formare profesionala elaborat anual de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2) Planul national de formare profesionala se aproba de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
(3) Finantarea activitatii de formare profesionala se face din bugetul asigurarilor pentru somaj, in baza indicatorilor stabiliti prin planul national de formare profesionala aprobat.
Art. 66. - (1) Serviciile de formare profesionala se asigura gratuit pentru persoanele prevazute la art. 16 lit. a), b), d) si f).
(2) Prin servicii de formare profesionala se intelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la alin. (1) pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala.
(3) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
(4) Persoanele prevazute la alin. (1) pot beneficia de servicii de formare profesionala gratuite o singura data pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca.
Art. 67. - (1) Activitatea de formare profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca este coordonata la nivel national de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2) Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin centrele de formare profesionala din subordinea acestora, precum si de alti furnizori de servicii de formare profesionala, din sectorul public sau privat, autorizati in conditiile legii.
Art. 68. - (1) Cursurile de calificare, recalificare, perfectionare si specializare se organizeaza pentru ocupatii, meserii si profesii definite si cuprinse in Clasificarea ocupatiilor din Romania.
(2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si furnizorii de servicii de formare profesionala autorizati pot organiza cursuri de calificare, recalificare, perfectionare si specializare si pentru ocupatii sau meserii neincluse inca in Clasificarea ocupatiilor din Romania, numai dupa ce au obtinut avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. 69. - (1) Formele prin care se realizeaza formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se desfasoara avand la baza standardele ocupationale recunoscute la nivel national, aprobate potrivit legii.
(2) Daca pentru anumite ocupatii sau meserii nu exista standarde ocupationale, recunoscute la nivel national, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate solicita unor unitati specializate proiecte de standarde ocupationale, care vor fi aprobate potrivit legii.
Art. 70. - Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale exercita controlul asupra realizarii planului national de formare profesionala.
4. Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri
Art. 71. - (1) Consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.
(2) Serviciile prevazute la alin. (1) pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau, dupa caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate in aceste domenii, cu care agentiile incheie contracte in conditiile legii.
(3) Serviciile prevazute la alin. (1) se acorda gratuit, o singura data, pentru fiecare perioada in care persoanele beneficiaza de indemnizatii de somaj in conditiile prezentei legi.
5. Completarea veniturilor salariale ale angajatilor
Art. 72. - Persoanele care primesc indemnizatia de somaj in perioada prevazuta de lege si care se angajeaza, potrivit legii, pentru program normal de lucru beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj, de o suma lunara, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cuantum de 30% din indemnizatia de somaj primita in luna anterioara incadrarii.
Art. 73. - (1) Persoanele prevazute la art. 72 beneficiaza de aceasta suma si in situatia in care, in perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le inceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se incadreaza la un alt angajator.
(2) Suma platita din bugetul asigurarilor pentru somaj, in cuantumul stabilit la art. 72, se acorda pentru situatia prevazuta la alin. (1) pana la sfarsitul perioadei pentru care persoana era indreptatita sa primeasca indemnizatia de somaj.
6. Stimularea mobilitatii fortei de munca
Art. 74. - Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a doua salarii minime brute pe tara in vigoare la data acordarii.
Art. 75. - Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a 7 salarii minime brute pe tara in vigoare la data instalarii.
Art. 76. - (1) Incetarea raporturilor de munca sau de serviciu din initiativa sau din motive imputabile angajatului, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, atrage obligatia restituirii integrale de catre angajat a sumelor acordate drept prime prevazute la art. 74 si 75.
(2) In situatia nerespectarii prevederilor alin. (1) recuperarea sumelor prevazute la art. 74 si 75 se va face pe baza deciziilor de imputare emise de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care constituie titluri executorii.
SECTIUNEA a 3-a
Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor
Art. 77. - Stimularea angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor se realizeaza prin:
a) subventionarea locurilor de munca;
b) acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca;
c) acordarea unor facilitati.
1. Subventionarea locurilor de munca
Art. 78. - (1) Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate in cadrul realizarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale.
(2) Pot fi subventionate din sursele prevazute la alin. (1), in principal, urmatoarele categorii de servicii:
a) servicii publice de refacere si intretinere a infrastructurii, de ecologizare si de realizare a unor lucrari edilitare, organizate de autoritatile publice locale, de firme private sau organizatii neguvernamentale, cu avizul administratiei publice locale;
b) servicii sociale care cuprind activitati de ingrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autoritatile publice locale, organizatii neguvernamentale si alte organisme, in conditiile legii.
Art. 79. - (1) Subventiile prevazute la art. 78 alin. (1) se acorda angajatorilor pe o perioada de cel mult 12 luni, la solicitarea autoritatilor publice locale, pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca, din randul somerilor, pentru servicii de natura celor prevazute la art. 78 alin. (2).
(2) Cuantumul subventiei acordate este de 70% din salariul de baza minim brut pe tara pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca, din randul somerilor.
Art. 80. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant primesc, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent, o suma lunara reprezentand un salariu minim brut pe tara in vigoare.
(2) Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc, pe o perioada de 18 luni, pentru fiecare absolvent, o suma lunara reprezentand 1,5 salarii minime brute pe tara in vigoare.
Art. 81. - Masurile de stimulare prevazute la art. 80 nu se acorda pe perioadele in care raporturile de munca sau de serviciu sunt suspendate.
Art. 82. - In sensul prezentei legi, prin absolvent al unei institutii de invatamant se intelege persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii, in conditiile legii, in una dintre institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii.
Art. 83. - (1) Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile art. 80 sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii.
(2) Angajatorii care inceteaza din initiativa lor raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului de 3 ani prevazut la alin. (1), sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent, plus dobanda aferenta, calculata la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica in situatia in care incetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.
(4) Absolventii pot fi incadrati in conditiile art. 80, o singura data pentru fiecare forma de invatamant, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.
Art. 84. - (1) In perioada celor 3 ani, prevazuta la art. 83 alin. (1), absolventii pot urma o forma de pregatire profesionala, organizata de catre angajator, in conditiile legii.
(2) Cheltuielile necesare pentru pregatirea profesionala prevazuta la alin. (1) vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 85. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familii primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu minim brut pe tara in vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
(2) De aceleasi facilitati beneficiaza si angajatorii care au sub 100 de angajati si incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.
(3) Angajatorii care inceteaza din initiativa lor raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin. (1) si (2), anterior termenului de 2 ani, sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare persoana si dobanzile aferente, calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
(4) Prevederile alin. (3) nu se aplica in situatia in care incetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.
2. Acordarea de credite in conditii avantajoase
Art. 86. - (1) Pentru crearea de noi locuri de munca prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite in conditii avantajoase.
(2) Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi infiintate, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, 1 an pentru asigurarea productiei, cu o dobanda de 50% din taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei.
(3) Beneficiarii de credite acordate in conditiile prevazute la alin. (2) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel mult 250 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;
b) activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau in turism;
c) pe cel putin 50% din locurile de munca nou-create sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;
d) personalul incadrat in conditiile prevazute la lit. c) sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani;
e) locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite in conditiile alin. (2) sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate in urma disponibilizarilor de personal in ultimele 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare.
(4) Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si ca persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (2) si (3).
Art. 87. - Suma totala care poate fi utilizata pentru acordarea de credite si cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat se vor stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.
Art. 88. - (1) In cazul in care persoanele angajate din randul somerilor sunt disponibilizate anterior implinirii celor 3 ani de la incadrare, angajatorul este obligat ca, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data disponibilizarii, sa incadreze someri pe locurile de munca devenite vacante.
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine angajatorilor si in situatia in care persoanele angajate pe noile locuri de munca create nu provin din randul somerilor.
(3) Pe perioada derularii contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent in unitate la data acordarii creditului.
Art. 89. - (1) In cazul nerespectarii conditiei prevazute la art. 86 alin. (3) lit. c), angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat.
(2) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 88 alin. (1) si (2), angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate.
(3) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 88 alin. (3), contractul de creditare se reziliaza, iar agentul economic va suporta o penalitate egala cu creditul acordat plus dobanda aferenta, fara a mai avea posibilitatea sa beneficieze de credite in conditiile prezentei legi timp de 3 ani.
Art. 90. - Angajatorul poate solicita un nou credit daca a achitat integral creditul anterior, inclusiv dobanzile aferente.
Art. 91. - (1) Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acordarea de credite in conditii avantajoase se face de banci sau de agentii autorizate potrivit legii, cu care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca incheie contracte in conditiile prevazute de lege.
(2) Banca sau agentia de credite care administreaza fonduri pentru acordarea de credite poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 92. - Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite din bugetul asigurarilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Bancii Nationale a Romaniei.
3. Facilitati acordate angajatorilor
Art. 93. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin in activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.
(2) Reducerea contributiei se acorda incepand din anul fiscal urmator, pentru o perioada de 6 luni, si consta in diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat in conditiile prevazute la alin. (1) din numarul mediu scriptic de personal incadrat cu contract individual de munca din anul respectiv.
Art. 94. - Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conditiile art. 86 alin. (1), beneficiaza de reducere la plata contributiei, potrivit art. 93 alin. (2), numai pentru somerii incadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create prevazute la art. 86 alin. (3) lit. c).
SECTIUNEA a 4-a
Prevederi finale
Art. 95. - Procedurile privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si vor fi aprobate prin hotarare a Guvernului.
Art. 96. - (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca intocmeste la sfarsitul fiecarui an bilanturi de ocupare, prin care se evidentiaza efectele masurilor de stimulare a ocuparii, realizate in perioada respectiva.
(2) Continutul-cadru al bilanturilor de ocupare se aproba prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(3) Bilanturile de ocupare, pe judete si la nivel national, se publica in primul semestru al anului urmator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a.
CAPITOLUL VI
Institutii si responsabilitati in aplicarea prezentei legi
SECTIUNEA 1
Institutii si organizatii implicate in realizarea
prevederilor prezentei legi
Art. 97. - Pentru realizarea obiectivelor si masurilor prevazute de prezenta lege Guvernul aproba strategii, planuri si programe nationale, in profil de ramura si teritorial.
Art. 98. - Institutiile implicate in realizarea prevederilor prezentei legi sunt:
a) Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale;
b) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
c) ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;
d) organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national;
e) prefecturile si autoritatile administratiei publice locale;
f) Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca.
Art. 99. - Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are in domeniul ocuparii fortei de munca urmatoarele atributii:
a) urmareste tendintele de pe piata muncii si elaboreaza strategii, prognoze si programe nationale privind ocuparea fortei de munca, formarea profesionala a somerilor si egalitatea de sanse pe piata muncii;
b) elaboreaza si avizeaza proiectele de acte normative in domeniul ocuparii, formarii profesionale, promovarii egalitatii de sanse pe piata muncii;
c) elaboreaza proiectul bugetului asigurarilor pentru somaj;
d) deleaga anual atributiile de ordonator principal de credite pentru bugetul asigurarilor pentru somaj, conform legii;
e) urmareste, pe baza rapoartelor trimestriale si anuale, executia bugetului asigurarilor pentru somaj si exercita controlul asupra realizarii politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind forta de munca de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca;
f) impreuna cu alte ministere si organe de specialitate realizeaza si actualizeaza Clasificarea ocupatiilor din Romania, tinand seama de schimbarile in structura economica si sociala a tarii si de cerintele alinierii la standardele internationale in domeniu;
g) promoveaza programe, propune acorduri si implementeaza proiecte de colaborare internationala in domeniile ocuparii, formarii profesionale si egalitatii de sanse pe piata muncii;
h) stabileste anual indicatorii de performanta si nivelul acestora, in baza carora se elaboreaza programul anual de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Art. 100. - (1) Realizarea politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind ocuparea fortei de munca si formarea profesionala a somerilor se infaptuieste, in principal, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
(2) Pentru realizarea serviciilor de ocupare si formare profesionala Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va respecta:
a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate in domeniul ocuparii si formarii profesionale;
b) neutralitatea in posibilele interese divergente dintre angajatori si forta de munca;
c) orientarea activitatii catre nevoile clientilor prin intocmirea planurilor individuale de actiune si promovarea unor servicii rapide si de calitate;
d) respectarea caracterului concurential al activitatilor de pe piata muncii;
e) confidentialitatea datelor personale ale clientilor;
f) transparenta in activitatea desfasurata si in privinta rezultatelor obtinute;
g) descentralizarea serviciilor si a procesului de luare a deciziilor;
h) adaptabilitatea serviciilor la modificarile din mediul social si economic.
Art. 101. - Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca prezinta Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind executarea bugetului asigurarilor pentru somaj si realizarea indicatorilor de performanta stabiliti prin protocol.
Art. 102. - (1) Ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prin strategiile si politicile elaborate in domeniile pe care le coordoneaza, trebuie sa asigure cresterea gradului de ocupare a fortei de munca.
(2) In vederea realizarii obiectivelor prevazute la alin. (1) ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pot propune in cadrul Comisiei Nationale de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca strategii, programe si proiecte de acte normative privind ocuparea si formarea profesionala a fortei de munca.
Art. 103. - (1) Organizatiile sindicale si asociatiile patronale, reprezentative la nivel national, participa in conditiile prevazute de lege la elaborarea si implementarea programelor si masurilor privind piata muncii.
(2) Organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national vor fi consultate la elaborarea de acte normative care privesc ocuparea fortei de munca.
Art. 104. - Prefecturile si autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa monitorizeze evolutiile de pe piata muncii in plan teritorial, sa participe activ la elaborarea si realizarea masurilor de imbunatatire a ocuparii persoanelor neincadrate in munca si sa sprijine activitatea agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.
SECTIUNEA a 2-a
Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca
Art. 105. - Se infiinteaza Comisia Nationala de Promovare a Ocuparii Fortei de Munca, denumita in continuare Comisia Nationala de Ocupare.
Art. 106. - Comisia Nationala de Ocupare are, in principal, urmatoarele atributii:
a) supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru cresterea nivelului si calitatii ocuparii fortei de munca in corelatie cu programele de dezvoltare economica si sociala;
b) stabileste directiile dezvoltarii resurselor umane la nivel national, in profil de ramura si teritorial;
c) asigura armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finantate din fonduri publice sau din alte surse;
d) face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea fortei de munca si de imbunatatire a legislatiei in acest domeniu;
e) pe baza tendintelor dezvoltarii economice si sociale si a evolutiilor pe piata muncii, face propuneri pentru initierea unor masuri proactive de combatere a somajului prin politici fiscale, ajustari structurale, reconversie profesionala.
Art. 107. - (1) Comisia Nationala de Ocupare este alcatuita din reprezentanti ai ministerelor, agentiilor si departamentelor din subordinea Guvernului sau autonome, la nivel de secretar de stat, si din presedintii organizatiilor sindicale si asociatiilor patronale reprezentative la nivel national.
(2) Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare este ministrul muncii si solidaritatii sociale.
(3) Componenta Comisiei Nationale de Ocupare va fi stabilita in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre ministrul muncii si solidaritatii sociale, cu consultarea institutiilor prevazute la alin. (1), si se aproba prin decizie a primului-ministru.
(4) Secretariatul Comisiei Nationale de Ocupare este asigurat prin Directia generala forta de munca din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. 108. - Comisia Nationala de Ocupare poate comanda institutiilor de specialitate studii, rapoarte si analize privind piata muncii, care vor fi finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 109. - (1) Comisia Nationala de Ocupare este legal constituita la data aprobarii de catre primul-ministru a componentei acesteia.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Ocupare va fi elaborat de catre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si va fi supus spre aprobare acesteia in termen de 90 de zile de la data constituirii si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
CAPITOLUL VII
Raspunderea juridica
Art. 110. - Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala.
Art. 111. - Incalcarea de catre angajator a obligatiilor prevazute la art. 26 alin. (1) si la art. 27, constand in sustragerea de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda.
Art. 112. - Retinerea de catre angajator de la salariati a contributiilor datorate bugetului asigurarilor pentru somaj si nevirarea acestora in termen de 15 zile in conturile stabilite potrivit reglementarilor in vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amenda.
Art. 113. - Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiune:
a) necomunicarea lunara a locurilor de munca vacante prevazute la art. 10;
b) neutilizarea Clasificarii ocupatiilor din Romania prevazute la art. 15;
c) nedepunerea lunara a declaratiei prevazute la art. 21;
d) neachitarea majorarilor de intarziere si a penalitatilor prevazute la art. 31 alin. (2), in termen de 60 de zile calendaristice de la constatare;
e) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2);
f) nerespectarea prevederilor art. 50;
g) nerespectarea prevederilor art. 100 alin. (2) lit. e);
h) necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca pentru indeplinirea atributiilor sale prevazute de lege.
Art. 114. - Contraventiile prevazute la art. 113 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la lit. a), b), f) si h), cu amenda de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei;
b) cele prevazute la lit. c), d), e) si g), cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
Art. 115. - Amenzile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
Art. 116. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevazute la art. 113 se realizeaza de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, Inspectiei Muncii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si de catre alte organe care, potrivit legii, au dreptul sa efectueze control.
Art. 117. - Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi constituie venituri la bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 118. - Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
Art. 119. - (1) Litigiile rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor prezentei legi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit legii.
(2) Litigiile privind stabilirea si plata indemnizatiei de somaj se solutioneaza in regim de urgenta, potrivit normelor procedurale prevazute pentru conflictele de drepturi, chiar daca prin lege speciala se prevede altfel.
CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 120. - (1) Persoanele care solicita dreptul la ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi beneficiaza de acest drept in cuantumul, pe durata si in conditiile stabilite de Legea nr. 1/1991 republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) In aceleasi conditii beneficiaza persoanele prevazute la alin. (1) de drepturile care le-au fost suspendate inainte de data intrarii in vigoare a prezentei legi si care au fost repuse in plata dupa aceasta data.
Art. 121. - Plata ajutoarelor de somaj acordate potrivit Legii nr. 1/1991 republicata, cu modificarile ulterioare, si a sumelor acordate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, aflate in derulare la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. 122. - (1) Persoanele carora li s-a stabilit ajutor de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, iar repunerea in plata a acestui drept are loc inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de ajutorul de somaj stabilit.
(2) Persoanele carora li s-a stabilit ajutorul de somaj si a fost suspendat pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii, iar data repunerii in plata este ulterioara datei intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de indemnizatie de somaj stabilita in conditiile acestei legi.
Art. 123. - Persoanele fizice sau juridice care pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi au incadrat absolventi in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, beneficiaza de aceste masuri in conditiile stabilite de aceasta ordonanta de urgenta.
Art. 124. - Persoanele disponibilizate in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, in cadrul unor etape prevazute in programe de restructurare aprobate sau contracte de vanzare-cumparare incheiate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, beneficiaza de indemnizatie de somaj in conditiile prevazute de prezenta lege.
Art. 125. - Indemnizatia de somaj se plateste titularului ori mandatarului acestuia stabilit prin procura speciala.
Art. 126. - Cererile pentru acordarea indemnizatiei de somaj, precum si toate actele procedurale in legatura cu stabilirea acestui drept sunt scutite de orice fel de taxa de timbru.
Art. 127. - Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege se recalculeaza ori de cate ori se modifica salariul minim brut pe tara.
Art. 128. - Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 martie 2002.
Art. 129. - In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, in baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, precum si criterii de acreditare a furnizorilor de servicii prevazute la art. 55 si 56, care vor fi aprobate prin hotarari ale Guvernului.
Art. 130. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) Legea nr. 1/1991 privind protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 151 din 11 iulie 1997, aprobata cu modificari prin Legea nr. 162/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 1997;
c) Hotararea Guvernului nr. 456/1997 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 35/1997 privind masurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 209 din 27 august 199
d) Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 307/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala si a alocatiei de sprijin, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 324 din 23 noiembrie 1994;
e) Hotararea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregatirii profesionale a somerilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 36 din 20 februarie 1996;
f) Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 435/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfasurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregatire profesionala a somerilor si a Normelor de infiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996;
g) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

*********************
Ordonanta de urgenta 124/2002

GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA DE URGENTA nr. 124 din 2 octombrie 2002
pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 740 din 10 octombrie 2002

In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. - Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. Litera d) a alineatului (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:
"d) a expirat durata pentru care militarii au fost angajati pe baza de contract sau li s-a desfacut contractul din motive neimputabile lor;"
2. Litera a) a alineatului (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:
"a) cetatenii romani care sunt incadrati in munca sau realizeaza venituri in Romania, in conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;"
3. Litera d) a alineatului (1) al articolului 38 va avea urmatorul cuprins:
"d) expirarii duratei sau desfacerii contractului militarilor angajati pe baza de contract."
4. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 72. - Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale in vigoare, beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, recalculata conform legii."
5. Alineatul (2) al articolului 79 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Cuantumul lunar al subventiei acordate pentru fiecare persoana incadrata cu contract individual de munca din randul somerilor este:
a) in perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din salariul de baza minim brut pe tara;
b) in perioada 1 noiembrie-31 martie, un salariu de baza minim brut pe tara, la care se adauga contributiile de asigurari sociale datorate de angajatori, aferente acestuia."
6. Alineatul (2) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Creditele se acorda in baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi infiintate, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, un an pentru asigurarea productiei, cu o dobanda de 50% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei."
7. Dupa alineatul (2) al articolului 86 se introduc alineatele (2 1) si (2 2) cu urmatorul cuprins:
"(2 1) In judetele in care rata medie anuala a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara, comunicata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, creditele se acorda in anul calendaristic urmator cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
(2 2) In trimestrul IV al anului 2002 se acorda credite in conditiile prevazute la alin. (2 1) in judetele care au inregistrat in perioada 1 octombrie 2001-30 septembrie 2002 o rata medie a somajului peste rata medie a somajului pe tara, inregistrata in aceasta perioada."
8. Alineatul (3) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:
"(3) Beneficiarii de credite acordate in conditiile prevazute la alin. (2), (2 1) si (2 2) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba cel mult 250 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;
b) activitatea de baza sa se realizeze in productie, servicii sau in turism;
c) pe cel putin 50% din numarul locurilor de munca nou-create prin infiintarea sau dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii sau de unitati cooperatiste sa fie incadrat personal provenind din randul somerilor inregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;
d) personalul incadrat in conditiile prevazute la lit. c) sa fie mentinut in activitate cel putin 3 ani;
e) locurile de munca avute in vedere la acordarea de credite in conditiile alin. (2), (2 1) si (2 2) sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate in urma disponibilizarilor de personal in ultimele 12 luni premergatoare incheierii contractului de creditare."
9. Dupa alineatul (3) al articolului 86 se introduce alineatul (3 1) cu urmatorul cuprins:
"(3 1) Asociatiile familiale pot primi credite proportional cu numarul membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate care desfasoara in mod independent activitati economice pot primi credite pentru finantarea propriului loc de munca, cu respectarea prevederilor alin. (2), (2 1) si (2 2)."
10. Alineatul (4) al articolului 86 va avea urmatorul cuprins:
"(4) Somerii care se obliga sa infiinteze intreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara in mod independent o activitate economica in calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor."
Art. II. - Dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Ministrul apararii nationale,
Ioan Mircea Pascu

******************
Ordonanta de urgenta 147/2002

GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA DE URGENTA nr. 147 din 31 octombrie 2002
pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 821 din 13 noiembrie 2002

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutie, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I. - (1) Cota de 2%s prevazuta la art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 519/2002, nu se mai calculeaza si nu se mai datoreaza la bugetul de stat.
(2) Sumele restante datorate de contribuabili se varsa la bugetul de stat, iar regularizarea eventualelor sume virate necuvenit se efectueaza cu bugetul de stat.
Art. II. - (1) Cota de 7% reprezentand contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata de asigurati, prevazuta de Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se reduce la 6,5%.
(2) Beneficiaza de asigurarea de sanatate fara plata contributiei si urmatoarele categorii de persoane:
a) pensionarii din sistemul public de pensii;
b) pensionarii militari;
c) pensionarii I.O.V.R.;
d) persoanele care fac parte dintr-o familie care beneficiaza de ajutor social.
(3) Sunt asigurate cu scutire de la plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate si persoanele care beneficiaza de indemnizatii de somaj.
(4) Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate in cota stabilita potrivit alin. (1), pentru persoanele prevazute la alin. (3), se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
Art. III. - (1) Cota de 5% reprezentand contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de angajatori potrivit art. 26 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se reduce la 3,5%.
(2) Cota de 6% reprezentand contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru somaj potrivit art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se reduce la 4,5%.
Art. IV. - (1) Cota de contributie individuala de asigurari sociale, prevazuta la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 9,5%, indiferent de conditiile de munca.
(2) Diferenta dintre cotele de contributii de asigurari sociale aprobate anual prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat si cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta la alin. (1) se suporta de angajator.
(3) Incepand cu luna ianuarie 2003 nu se mai include in cuantumul pensiilor din sistemul public de pensii si alte categorii de pensii contributia pentru asigurarile sociale de sanatate.
(4) La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul al contributiei de asigurari sociale prevazut de art. 23 si 24 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se are in vedere valoarea corespunzatoare a 5 salarii medii brute lunare pe economie.
(5) Punctajul asiguratului, stabilit conform art. 78 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, nu poate fi mai mare de 5 puncte intr-un an calendaristic.
(6) Contravaloarea biletelor de odihna prevazute la art. 109 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se recupereaza de la bugetul de stat dupa deducerea cotei de participare individuala, stabilita in conditiile prevazute de lege.
Art. V. - Alineatul 2 al articolului 2 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Valoarea taxei de dezvoltare este de 9% din tarifele energiei electrice si de 2% din tarifele energiei termice livrate consumatorilor din economie, cu exceptia consumatorilor casnici."
Art. VI. - (1) Prevederile art. I, II, III, IV si V se aplica incepand cu drepturile si obligatiile aferente lunii ianuarie 2003.
(2) Controlul pentru stabilirea, urmarirea si incasarea obligatiilor prevazute la art. I, II, III, IV si V, aferente anului 2002 si anilor precedenti, se efectueaza potrivit actelor normative in vigoare la data operatiunilor supuse controlului.
Art. VII. - (1) Disponibilitatile din anii precedenti, inclusiv cele din anul 2002, ale Fondului special al drumurilor publice si ale Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, existente la data de 31 decembrie 2002, se utilizeaza pentru acoperirea deficitelor bugetului asigurarilor sociale de stat inregistrate in anii precedenti, in ordinea vechimii acestora, operatiune pe care ordonatorii principali de credite o vor efectua pana la data de 25 ianuarie 2003.
(2) Eventualele cheltuieli angajate in conditiile legii pe seama fondurilor speciale prevazute la alin. (1) se efectueaza din bugetul de stat.
(3) Incepand cu anul 2003 veniturile fondurilor speciale prevazute la alin. (1) urmeaza regimul juridic al creantelor bugetului de stat, iar controlul stabilirii, urmaririi si virarii sumelor datorate se exercita de Ministerul Finantelor Publice si unitatile sale teritoriale prin organele de control fiscal.
(4) Obligatiile restante la data de 31 decembrie 2002 la fondurile speciale prevazute la alin. (1), inclusiv cele datorate pentru luna decembrie 2002, se vireaza la bugetul de stat, iar regularizarea eventualelor sume virate necuvenit catre fondurile respective se efectueaza cu bugetul de stat.
(5) Preluarea exercitarii atributiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea sumelor datorate bugetului de stat, inclusiv majorarile de intarziere, penalitatile si amenzile, se efectueaza prin protocol incheiat intre Ministerul Finantelor Publice si fiecare ordonator principal de credite care administreaza fondurile speciale prevazute la alin. (1), pana la data de 31 decembrie 2002.
Art. VIII. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 fondul "Dezvoltarea agriculturii romanesti" se desfiinteaza.
(2) Veniturile incasate de Agentia Domeniilor Statului din activitati de privatizare pe care le desfasoara conform competentelor stabilite prin lege au destinatia stabilita de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele masuri pentru diminuarea datoriei publice interne, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 25 aprilie 2000, aprobata prin Legea nr. 315/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Veniturile incasate de Agentia Domeniilor Statului din celelalte activitati pe care le desfasoara conform atributiilor stabilite prin legi, ramase dupa deducerea cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitatilor respective, se fac venituri la bugetul de stat.
(4) Cheltuielile ce se efectuau potrivit legii din fondul "Dezvoltarea agriculturii romanesti", exclusiv cele pentru activitatea de privatizare, se suporta din bugetul de stat.
(5) Sumele datorate potrivit legii la fondul "Dezvoltarea agriculturii romanesti" la data de 31 decembrie 2002, precum si cele neachitate la termenele legale de plata urmeaza, incepand cu data de 1 ianuarie 2003, regimul veniturilor prevazute la alin. (2) si (3), iar eventualele sume virate necuvenit catre fondul "Dezvoltarea agriculturii romanesti" se regularizeaza cu bugetul de stat sau cu veniturile virate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2000.
(6) Disponibilitatile fondului "Dezvoltarea agriculturii romanesti" la data de 31 decembrie 2002 se vireaza pana la data de 25 ianuarie 2003 pe destinatiile prevazute la alin. (2) si (3), dupa caz.
Art. IX. - Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 se abroga art. 17 alin. (3) si art. 19-23 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 110 din 8 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. X. - Litera d) a alineatului (2) al articolului 25 din Legea nr. 16/2000 privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National al Persoanelor Varstnice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000, modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 184/2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 457/2001, va avea urmatorul cuprins:
"d) cheltuieli materiale si servicii."
Art. XI. - (1) Taxele de autorizare platite de catre furnizorii de formare profesionala potrivit art. 26 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, se constituie venituri la bugetul de stat.
(2) Cheltuielile care se efectuau din taxele de autorizare instituite prin Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, se efectueaza din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale de catre directiile generale de munca si solidaritate sociala judetene si a municipiului Bucuresti.
(3) Nivelul indemnizatiilor prevazute la art. 20 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000, republicata, este stabilit de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor si este avizat de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. XII. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 491/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 522 din 18 iulie 2002, se completeaza, dupa articolul 28, cu articolul 28 1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 28 1. - (1) Debitorii care au in derulare inlesniri la plata obligatiilor bugetare restante, acordate in baza actelor normative anterioare, reprezentand esalonarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri bugetare, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de intarziere, si care au achitat minimum 30% din suma esalonata la plata pot beneficia de prevederile art. 12 din prezenta ordonanta de urgenta. Diferentele de impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, cu exceptia majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere, se esaloneaza la plata pana la concurenta numarului de rate aprobat in inlesnirea initiala. Majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere ramase neachitate din inlesnire se scutesc la plata.
(2) Pentru diferenta de impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, esalonate la plata conform alin. (1), se datoreaza majorari in conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Majorarile datorate pentru suma achitata din inlesnirile in derulare si neachitate nu se mai datoreaza.
(4) Debitorii, beneficiari de inlesniri la plata obligatiilor bugetare restante, acordate in baza actelor normative anterioare, reprezentand esalonarea la plata a impozitelor, taxelor, contributiilor si altor venituri bugetare, inclusiv majorari de intarziere si penalitati de intarziere, care achita sau au achitat integral sumele ce fac obiectul acestor inlesniri la plata beneficiaza de amanarea la plata pe 5 ani a majorarilor datorate si neachitate."
Art. XIII. - Articolul 52 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, se completeaza astfel:
1. La alineatul (1) se introduce litera z 1) cu urmatorul cuprins:
"z 1) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5)."
2. La alineatul (2) se introduce litera n) cu urmatorul cuprins:
"n) cu amenda de la 200 milioane lei la 500 milioane lei si suspendarea activitatii pe o perioada de 3-6 luni, pentru cea prevazuta la lit. z 1)."
Art. XIV. - (1) Contributiile de asigurari pentru accidentele de munca si boli profesionale prevazute de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, in anul 2003 se datoreaza numai de angajatori si de persoanele fizice care incheie, in conditiile legii, contracte de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si care sunt asigurate in sistemul public de pensii, conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Cota de 0,5% datorata de angajatori si de persoanele fizice care incheie contracte de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se adauga la cotele de contributie de asigurari sociale datorate de angajatori si asiguratii prevazuti la alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, iar contributia aferenta noii cote se vireaza la bugetul asigurarilor sociale de stat in conditiile si la termenele stabilite de Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Contributiile de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, in cota de 0,5%, aferente somerilor pe durata practicii profesionale in cadrul cursurilor organizate potrivit legii, se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj si se adauga la contributiile pentru asigurari sociale de stat pentru someri.
(4) In primele 5 zile lucratoare ale lunii, pentru luna expirata, sau, dupa caz, in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare celei in care a expirat termenul prevazut de lege pentru plata contributiei de asigurari sociale casele judetene de pensii si Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti calculeaza contributia aferenta cotei de 0,5% si o vireaza la trezoreria statului intr-un cont distinct deschis pe seama Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, pentru constituirea Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
(5) Pentru disponibilitatile din contul special trezoreria statului plateste dobanda, a carei rata este stabilita prin conventie incheiata intre Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
(6) Pana la data de 31 decembrie 2002 Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerul Finantelor Publice vor elabora norme metodologice privind constituirea in anul 2003 a Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale.
Art. XV. - (1) Incepand cu data de 1 ianuarie 2004 stabilirea, constatarea, controlul, urmarirea si incasarea contributiei de asigurari sociale, contributiei pentru somaj, contributiei pentru asigurari sociale de sanatate si contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se vor realiza sub coordonarea Agentiei de colectare a contributiilor, institutie publica cu personalitate juridica ce se va infiinta prin hotarare a Guvernului, in subordinea Ministerului Finantelor Publice.
(2) Pana la data de 31 august 2003 Ministerul Finantelor Publice impreuna cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vor aproba metodologiile de stabilire, evidenta, plata, control si raportare a datelor, precum si lista bunurilor si persoanelor care urmeaza sa fie preluate de catre Ministerul Finantelor Publice pe baza de protocol de predare-primire, respectiv prin transfer.
(3) Drepturile de natura salariala care decurg din activitatile de control si colectare a contributiilor potrivit alin. (1) vor fi acordate, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare, atat personalului Agentiei de colectare a contributiilor, cat si personalului din institutiile care gestioneaza bugetele pentru care se face colectarea.
(4) Prin ordin comun al ministrului finantelor publice, ministrului muncii si solidaritatii sociale si ministrului sanatatii si familiei vor fi aprobate norme de aplicare a prevederilor alin. (3).
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

*******************
Hotararea Guvernului 174/2002

GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE nr. 174 din 20 februarie 2002
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din 18 martie 2002

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 129 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.010/2001 privind declararea lunara a obligatiilor de plata la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 17 octombrie 2001.
PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE
Contrasemneaza:
Ministrul muncii si solidaritatii sociale,
Marian Sarbu
Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu
Ministrul administratiei publice,
Octav Cozmanca

ANEXA

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 181 din 18 martie 2002

Prezentele norme metodologice, denumite in continuare norme reglementeaza punerea in aplicare a dispozitiilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
Art. 1. - Sistemul de indicatori statistici prevazuti la art. 6 din Legea nr. 76/2002, denumita in continuare lege, si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistica, in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, si se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
Art. 2. - Tematica cercetarilor statistice speciale prevazuta la art. 7 alin. (2) din lege, precum si metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale se avizeaza, potrivit legii, de Institutul National de Statistica si se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Art. 3. - (1) Prin locuri de munca vacante, potrivit art. 10 alin. (1) din lege, se intelege locurile de munca devenite disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, precum si locurile de munca nou-create.
(2) Comunicarea de catre angajatori a locurilor de munca vacante se va face conform formularului prezentat in anexa nr. 1.
Art. 4. - Furnizorii de servicii prevazuti la art. 10 alin. (2) din lege vor comunica in scris agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti, pana la data de 5 a fiecarei luni pentru luna expirata, date privind somerii mediati si incadrati in munca, potrivit formularului prezentat in anexa nr. 2.
Art. 5. - Prin incetarea raportului de munca sau a raportului de serviciu din motive neimputabile, prevazuta la art. 17 alin. (1) din lege, se intelege:
a) incetarea raportului de munca in temeiul art. 130 alin. (1) lit. a)-f) din Codul muncii;
b) incetarea raportului de munca, potrivit art. 129 din Codul muncii, la expirarea termenului pentru care a fost incheiat contractul individual de munca;
c) incetarea raportului de munca prin acordul partilor, in temeiul art. 129 din Codul muncii;
d) incetarea raportului de serviciu, in temeiul art. 92 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, prin eliberarea din functia publica, in situatia in care autoritatea sau institutia publica si-a incetat activitatea ori a fost mutata in alta localitate, iar functionarul public nu vrea sa o urmeze;
e) incetarea raportului de serviciu prin eliberarea din functia publica, in temeiul art. 92 lit. c) din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in conditiile art. 62 alin. (2) din aceeasi lege;
f) incetarea raportului de serviciu prin eliberarea din functia publica, in temeiul art. 92 lit. d) din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, in situatia in care autoritatea sau institutia publica si-a redus personalul ca urmare a reorganizarii, prin reducerea unor posturi de natura celui ocupat de functionarul public, iar acesta refuza oferta Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.
Art. 6. - Veniturile prevazute la art. 17 alin. (1) lit. f) din lege sunt venituri lunare realizate si se certifica de catre organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice.
Art. 7. - Reintegrarea in munca, dispusa prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila, potrivit art. 17 alin. (1) lit. j) din lege, la unitatea care a preluat patrimoniul unitatii la care persoana a fost incadrata in munca anterior, in situatia in care postul ocupat de aceasta a fost desfiintat.
Art. 8. - (1) Persoanele prevazute la art. 17 alin. (2) lit. a) si c) din lege se considera ca nu au reusit sau nu au putut sa se incadreze in munca daca fac dovada ca in perioadele prevazute de lege s-au prezentat pentru a solicita un loc de munca la cel putin 2 angajatori ori s-au inregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in vederea medierii pentru incadrare in munca.
(2) Dovada prezentarii la angajatori se poate face cu cereri inregistrate, curriculum vitae, transmise prin posta, sau cu dovezi eliberate in urma sustinerii interviurilor ori concursurilor.
Art. 9. - Procedura privind declararea lunara de catre angajatori a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si modelul declaratiei lunare privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazute la art. 21 din lege, se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 10. - Pentru a se asigura in sistemul asigurarilor pentru somaj, in conditiile legii, persoanele prevazute la art. 20 din lege pot incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, in a carei raza isi au domiciliul sau resedinta, un contract de asigurare pentru somaj conform modelului prezentat in anexa nr. 3.
Art. 11. - (1) In vederea incheierii contractelor de asigurare pentru somaj cu persoanele prevazute la art. 20 din lege, agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti pot imputernici agentiile locale pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza persoanele isi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta.
(2) Imputernicirea de reprezentare se va da sefului agentiei locale pentru ocuparea fortei de munca prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
Art. 12. - Salariul de baza minim brut pe tara prevazut la art. 22 alin. (2) din lege, ca limita inferioara a venitului lunar la care se pot asigura persoanele prevazute la art. 20 din lege si la care se calculeaza contributia datorata bugetului asigurarilor pentru somaj, este salariul de baza minim brut pe tara stabilit prin hotarare a Guvernului, in vigoare in luna pentru care se plateste aceasta contributie.
Art. 13. - Fondul total de salarii brute lunare prevazut la art. 26 alin. (1) din lege, realizate de asiguratii mentionati la art. 19 din lege, include:
a) salariile de baza;
b) indemnizatiile, ca unica forma de remunerare a activitatii;
c) salariile de baza aferente personalului roman trimis in misiune permanenta in strainatate, corespunzatoare functiilor in care persoanele respective sunt incadrate in tara;
d) sporurile, adaosurile si indemnizatiile;
e) salariile de merit;
f) sumele realizate prin plata cu ora, garzile, indemnizatiile clinice;
g) stimulentele si premiile de orice fel care se platesc din fondul de salarii;
h) indemnizatiile pentru concediul de odihna;
i) indemnizatiile pentru perioadele de incapacitate temporara de munca, suportate de unitati, conform legii, din fondul de salarii;
j) drepturile banesti platite din fondul de salarii angajatilor cu conventie civila de prestari de servicii, cu exceptia cazului in care acestia au incheiat si un contract individual de munca;
k) alte sume platite din fondul de salarii.
Art. 14. - (1) Dovada incadrarii in prevederile art. 13 lit. i) se face pe baza unei declaratii pe propria raspundere date angajatorului de catre persoana in cauza, conform modelului prezentat in anexa nr. 4, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme sau, dupa caz, o data cu incheierea conventiei civile pentru persoanele care, dupa data intrarii in vigoare a prezentelor norme, desfasoara activitati pe baza de conventii civile de prestari de servicii.
(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) revine, in mod corespunzator, si persoanelor care desfasoara activitati exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si care realizeaza un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara.
(3) Contributia individuala la bugetul asigurarilor pentru somaj, prevazuta la art. 27 din lege, se calculeaza prin aplicarea cotei de 1% asupra:
a) salariului de baza brut lunar, corespunzator functiei indeplinite, la care se adauga, dupa caz, indemnizatia de conducere, salariul de merit si alte drepturi salariale care, potrivit actelor normative, fac parte din salariul de baza, pentru persoanele prevazute la art. 19 lit. a) si b) din lege;
b) indemnizatiilor brute lunare ca unica forma de remunerare, in cazul magistratilor si al altor categorii de personal pentru care indemnizatia lunara este unica forma de remunerare, precum si pentru persoanele care ocupa functii de natura celor prevazute la art. 19 lit. c) din lege;
c) soldei brute lunare pentru militarii angajati pe baza de contract, prevazuti la art. 19 lit. d) din lege.
Art. 15. - (1) Somerii prevazuti la art. 17 din lege, care realizeaza venituri din activitati autorizate potrivit legii, vor beneficia de indemnizatie de somaj, in conditiile art. 34 alin. (1) din lege, daca dovedesc ca acele venituri nu depasesc cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilit, potrivit legii, in luna pentru care se face dovada.
(2) Prin activitati autorizate potrivit legii se intelege activitatile desfasurate de persoane fizice in mod independent si de asociatiile familiale in baza autorizatiei de functionare eliberate conform legii sau exercitarea profesiilor liberale potrivit dispozitiilor legale speciale, precum si activitatile desfasurate in calitate de asociat in cadrul societatilor comerciale.
Art. 16. - Prin nu indeplinesc conditiile de pensionare conform legii, potrivit art. 34 alin. (1) lit. c) din lege, se intelege:
a) neindeplinirea conditiilor legale de pensionare pentru limita de varsta;
b) situatia in care pensia de invaliditate este revizuibila, potrivit legii;
c) nesolicitarea pensionarii anticipate, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege.
Art. 17. - Persoanele prevazute la art. 17 alin. (1) lit. g)-j) din lege, care inainte de intreruperea activitatii nu au realizat stagiul minim de cotizare in conditiile prevazute la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege, isi pot completa stagiul minim de cotizare conform prevederilor art. 35 din lege.
Art. 18. - In vederea certificarii stagiilor de cotizare pentru perioadele lucrate la angajatorii aflati in situatiile prevazute la art. 34 alin. (2) din lege, acesti angajatori au obligatia de a depune la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi desfasoara activitatea, dovada ca se gasesc intr-o astfel de situatie, precum si o declaratie din care sa rezulte perioada pentru care nu s-au platit contributiile la bugetul asigurarilor pentru somaj si suma aferenta acestei perioade.
Art. 19. - Certificarea stagiilor de cotizare se va face in baza certificatului intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
Art. 20. - (1) Prin a cauta activ un loc de munca, potrivit art. 41 alin. (1) lit. d) din lege, se intelege a dovedi ca persoana s-a prezentat pentru a solicita un loc de munca la cel putin 2 angajatori ori la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, la care se afla in evidenta pentru gasirea unui loc de munca, in afara datei programarii lunare.
(2) Dovada prezentarii la angajatori se poate face in modul prevazut la art. 8 alin. (2).
Art. 21. - Casele teritoriale de pensii au obligatia, potrivit art. 41 alin. (3) din lege, de a comunica agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti beneficiarii indemnizatiilor de somaj carora li s-a stabilit dreptul la pensie, in termen de 3 zile de la data stabilirii acestui drept, cu mentionarea datei privind punerea in plata a pensiei.
Art. 22. - Respingerea cererii privind acordarea indemnizatiei de somaj, pentru motivele prevazute la art. 42 alin. (1) din lege, se face prin dispozitie de respingere semnata de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
Art. 23. - (1) Indemnizatia de somaj prevazuta la art. 39 alin. (2) si la art. 40 alin. (1) din lege se acorda integral daca beneficiarul s-a aflat in somaj pe intreaga perioada a lunii respective.
(2) Indemnizatia de somaj pentru fractiuni de luna, prevazuta la art. 43 alin. (2) din lege, se calculeaza prin raportarea cuantumului stabilit conform art. 39 alin. (2) si art. 40 alin. (1) din lege la numarul de zile calendaristice din luna respectiva, iar rezultatul se inmulteste cu numarul de zile din luna respectiva pentru care somerul beneficiaza de indemnizatia de somaj.
Art. 24. - (1) Incetarea platii indemnizatiei de somaj in situatia prevazuta la art. 44 lit. b) din lege se aplica persoanelor care detineau autorizatia de functionare sau certificatul de inmatriculare al unei societati comerciale anterior datei inregistrarii cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj.
(2) Incetarea platii indemnizatiilor de somaj pentru motivul prevazut la art. 44 lit. b) din lege se va face cu data de intai a lunii in care beneficiarul a realizat venituri mai mari decat indemnizatia de somaj acordata.
(3) In cazul persoanelor carora le-a incetat plata indemnizatiei de somaj pentru motivul prevazut la art. 44 lit. b) din lege si care incheie un nou contract de asigurare, perioada de cotizare realizata anterior acordarii indemnizatiei de somaj se ia in calcul la realizarea stagiului minim de cotizare prevazut la art. 34 alin. (1) lit. a) din lege.
(4) Prevederile art. 44 lit. c) din lege se aplica beneficiarilor indemnizatiei de somaj care dobandesc autorizatia de functionare sau certificatul de inmatriculare al unei societati comerciale dupa data inregistrarii cererii pentru acordarea indemnizatiei de somaj.
Art. 25. - Prin refuz nejustificat, prevazut la art. 44 lit. d) si e) din lege, se intelege situatia in care beneficiarul indemnizatiei de somaj nu accepta solutiile legate de incadrarea in munca sau, dupa caz, calificarea ori recalificarea sa, oferite pe baza consilierii sau medierii.
Art. 26. - Prevederile art. 44 lit. h) din lege se aplica numai daca beneficiarul indemnizatiei de somaj a anuntat in scris agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti in a carei evidenta se afla despre plecarea sa in strainatate.
Art. 27. - (1) Masura suspendarii platii indemnizatiei de somaj, prevazuta la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege, pentru neindeplinirea obligatiei prevazute la art. 41 alin. (1) lit. a) din lege, se revoca in situatia in care beneficiarul probeaza cu acte justificative ca nu si-a indeplinit aceasta obligatie din motive neimputabile lui.
(2) Se considera motive neimputabile beneficiarului urmatoarele situatii:
a) nasterea unui copil;
b) casatorie;
c) imbolnavire;
d) decesul sotului, sotiei sau al rudelor pana la gradul al doilea inclusiv;
e) forta majora.
(3) Beneficiarul trebuie sa prezinte actele justificative prevazute la alin. (1) in termen de 30 de zile de la data prevazuta la art. 45 alin. (1) lit. a) din lege.
Art. 28. - Masura suspendarii, a revocarii suspendarii si a incetarii platii indemnizatiei de somaj se stabileste prin dispozitie a directorului executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
Art. 29. - In sensul prevederilor art. 46 din lege, drepturile banesti cuvenite somerilor cu titlu de indemnizatie de somaj pot face obiectul executarii silite pentru debite provenite din plata necuvenita a acestora, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere ori pentru sumele datorate cu titlu de despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, precum si in cazurile prevazute de dispozitii legale speciale.
Art. 30. - Prin modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, prevazute la art. 49 din lege, se intelege disponibilizarea unui numar de persoane dupa cum urmeaza:
a) cel putin 10 persoane, daca angajatorul care disponibilizeaza are intre 20 si 100 de salariati;
b) cel putin 10% din personal, daca angajatorul care disponibilizeaza are intre 101 si 300 de salariati;
c) cel putin 30 de persoane, daca angajatorul care disponibilizeaza are peste 300 de salariati.
Art. 31. - (1) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti pot acorda, la cerere, servicii de preconcediere, prevazute la art. 51 din lege, oricarei persoane asigurate, amenintate de riscul de a deveni somer.
(2) Cererea privind acordarea serviciilor de preconcediere se va completa conform modelului prezentat in anexa nr. 6.
Art. 32. - Pentru aplicarea prevederilor art. 55 alin. (1) din lege contractele dintre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti si furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca se incheie conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
Art. 33. - Pentru aplicarea art. 59 alin. (3) lit. c) din lege preselectia candidatilor in scopul stabilirii raportului de munca sau de serviciu se va face la cererea angajatorului care a comunicat locul de munca vacant, in functie de criteriile impuse de acesta si cu respectarea prevederilor legale.
Art. 34. - (1) Pentru a fi luati in evidenta in vederea medierii somerii prevazuti la art. 61 alin. (2) din lege depun la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 8, urmand ca, in cazul neincadrarii lor in munca, cererea sa fie reinnoita la un interval de 6 luni.
(2) In aplicarea prevederilor art. 61 alin. (3) din lege beneficiaza de serviciile de mediere gratuite si persoanele prevazute la art. 16 lit. c), d) si f) din lege, daca depun la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 9.
Art. 35. - (1) Programele de formare profesionala prevazute la art. 63 alin. (1) din lege, prin care pot fi initiate, calificate, recalificate, perfectionate sau specializate persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, se organizeaza tinandu-se seama de profilurile profesionale, profilurile si standardele ocupationale, dupa cum urmeaza:
a) la cererea expresa a angajatorilor care doresc sa incadreze persoane aflate in cautarea unui loc de munca;
b) la cererea persoanelor care doresc sa presteze o activitate autorizata conform legii;
c) pe baza analizelor si studiilor de specialitate privind necesarul actual si prognozat de forta de munca.
(2) Pentru aplicarea art. 63 alin. (1) din lege se vor corela programele de formare profesionala si cu programele de scolarizare ale Ministerului Educatiei si Cercetarii, in vederea adaptarii pregatirii profesionale la cerintele reale ale pietei muncii.
Art. 36. - (1) Pentru aplicarea art. 64 alin. (2) din lege, la formele de pregatire profesionala, organizate in conditiile legii, sunt admise persoane apte de munca, avand nivelul de pregatire necesar si care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera, prin centrele de informare si consiliere profesionala din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti.
(2) Pentru stabilirea formei, grupului si tipului de program de formare profesionala se va tine seama de nivelul general de pregatire, dovedit prin acte de studii.
(3) La formarea profesionala pentru meserii sau activitati simple pot fi admise si persoane care nu au absolvit invatamantul general obligatoriu, dar care poseda aptitudinile necesare insusirii meseriilor.
(4) Lista cuprinzand meseriile si activitatile simple se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale.
(5) Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti pot organiza programe de formare profesionala speciale pentru persoanele cu capacitate de munca diminuata sau pentru persoanele cu handicap.
(6) Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau persoanele cu handicap vor fi cuprinse in programele de formare profesionala la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.
Art. 37. - (1) Persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, prevazute la art. 16 lit. a), b), d) si f) din lege, care urmeaza programele de formare profesionala, au urmatoarele drepturi si obligatii:
A. drepturi:
a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului;
b) sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale;
c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;
d) sa beneficieze de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun, pe traseul de la domiciliu la locul de pregatire;
e) sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului;
B. obligatii:
a) sa participe la toate activitatile cuprinse in programul de formare profesionala si sa indeplineasca toate cerintele prevazute de acesta;
b) sa restituie cheltuielile efectuate de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti pentru serviciile de formare profesionala prevazute la lit. A.a)-e), daca, dupa absolvire, refuza nejustificat incadrarea in munca oferita de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti.
(2) Costurile aferente acordarii drepturilor prevazute la alin. (1) lit. A. a)-e) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(3) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor prevazute la alin. (1) lit. A.b)-e) se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si se aproba prin ordin al ministrului muncii si solidaritatii sociale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(4) Persoanele care urmeaza programe de formare profesionala finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj se pot retrage de la aceste programe, fara a suporta cheltuielile efectuate cu pregatirea lor, pentru a se incadra in munca, pentru a incepe o activitate autorizata potrivit legii sau in cazul in care starea sanatatii nu le permite continuarea programului, daca dovedesc ca se afla in una dintre aceste situatii cu actul privind incadrarea in munca, autorizatia de functionare sau certificatul de inmatriculare, respectiv cu acte medicale.
(5) Daca numarul absentelor nemotivate depaseste 10% din totalul orelor prevazute in programa de pregatire, cursantul va fi exmatriculat, fara a mai avea dreptul de a urma un curs gratuit, fiind obligat sa restituie cheltuielile de scolarizare efectuate pana la data exmatricularii sale, urmand, dupa caz, sa ii fie incetata plata indemnizatiei de somaj conform art. 44 lit. e) din lege.
Art. 38. - (1) In cazul in care formarea profesionala se realizeaza, potrivit art. 67 alin. (2) din lege, de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, prin furnizori de servicii de formare profesionala, selectarea acestora se va face prin licitatie publica, in conditiile legii.
(2) Licitatia se organizeaza de regula o singura data pe an pentru fiecare program de formare profesionala, in ocupatiile, meseriile si profesiile cuprinse in Planul national de formare profesionala.
Art. 39. - In aplicarea prevederilor art. 68 alin. (2) din lege, pentru organizarea de cursuri de calificare, recalificare, perfectionare si specializare pentru ocupatii sau meserii neincluse in Clasificarea ocupatiilor din Romania este necesar ca cei interesati sa solicite avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. 40. - Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 72 din lege persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti unde se afla in evidenta urmatoarele documente:
a) cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 10;
b) instiintarea emisa de angajator privind incadrarea in munca.
Art. 41. - (1) Beneficiarul drepturilor prevazute la art. 72 din lege va depune lunar, pana la data de 15 a fiecarei luni pentru luna expirata, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti unde se afla in evidenta dovada emisa de angajator din care sa reiasa ca a fost incadrat in munca.
(2) In situatia in care beneficiarul nu prezinta in termenul prevazut la alin. (1) dovada incadrarii in munca, plata drepturilor prevazute la art. 72 din lege se va face o data cu achitarea indemnizatiilor de somaj cuvenite somerilor pentru luna in care beneficiarul a prezentat dovada.
Art. 42. - Nu beneficiaza de drepturile prevazute la art. 72 din lege persoanele care, in perioada pentru care erau indreptatite sa primeasca indemnizatie de somaj, isi pierd calitatea de angajat, cu exceptia persoanelor aflate in situatia prevazuta la art. 73 alin. (1) din lege.
Art. 43. - Calculul pentru fractiuni de luna al drepturilor mentionate la art. 72 din lege se face conform regulii prevazute pentru indemnizatia de somaj la art. 23 alin. (2) din prezentele norme.
Art. 44. - Drepturile prevazute la art. 72 din lege se prescriu in termenul legal general de prescriptie.
Art. 45. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 74 si 75 din lege persoanele indreptatite vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, unde se afla in evidenta, urmatoarele documente:
a) o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 11, respectiv in anexa nr. 12;
b) actul de identitate, in copie, care sa ateste domiciliul stabil;
c) dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, cu precizarea locului de munca unde persoana urmeaza sa isi desfasoare activitatea;
d) angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din lege, conform modelului prezentat in anexa nr. 13, care va sta la baza emiterii deciziei de imputare pentru recuperarea sumelor necuvenite.
(2) Beneficiaza de drepturile prevazute la art. 74 si 75 din lege persoanele care se incadreaza in munca pe o perioada de cel putin 12 luni.
(3) In cazul incadrarii in munca intr-o localitate din alt judet, drepturile prevazute la art. 74 sau 75 din lege vor fi acordate de agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti unde beneficiarul s-a aflat in evidenta, urmand ca dosarul acestuia sa fie transferat la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza isi stabileste noul domiciliu, care va acorda si celelalte drepturi prevazute de lege si va urmari respectarea obligatiilor ce decurg din acordarea drepturilor.
(4) Drepturile prevazute la art. 72 din lege se cumuleaza cu cele prevazute la art. 74 din lege sau cu drepturile prevazute la art. 75 din lege.
Art. 46. - Nu constituie schimbare de domiciliu intr-o alta localitate, in situatia prevazuta la art. 75 din lege, daca localitatea unde persoana se incadreaza in munca apartine aceleiasi unitati administrativ-teritoriale: comuna, oras, municipiu sau sectoarele municipiului Bucuresti.
Art. 47. - Prin incetarea raporturilor de munca sau de serviciu din initiativa sau din motive imputabile angajatului, prevazuta la art. 76 din lege, se intelege:
A. pentru raporturile de munca:
a) desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatului, potrivit art. 135 din Codul muncii;
b) desfacerea contractului individual de munca din initiativa angajatorului, in temeiul art. 130 alin. (1) lit. i), j), k) si l) din Codul muncii;
B. pentru raporturile de serviciu ale functionarilor publici:
a) demisia, conform art. 90 din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) destituirea din functie, conform art. 94 din Legea nr. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 48. - Potrivit art. 78 din lege, in programele care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale pot fi cuprinse persoanele neocupate, inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, indiferent daca beneficiaza sau nu beneficiaza de indemnizatie de somaj.
Art. 49. - (1) Pentru acordarea subventiilor prevazute la art. 78 din lege agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti vor incheia conventii, conform modelului prezentat in anexa nr. 14, cu angajatorii persoanelor incadrate in munca din randul somerilor, pentru prestarea categoriilor de servicii publice prevazute la art. 78 alin. (2) lit. a) din lege, organizate de autoritatile administratiei publice locale, de firme private sau organizatii neguvernamentale, cu avizul administratiei publice locale, precum si pentru serviciile sociale, prevazute la art. 78 alin. (2) lit. b) din lege, organizate de autoritatile administratiei publice locale, de organizatii neguvernamentale si alte organisme.
(2) Autoritatile administratiei publice locale prevazute la alin. (1) sunt consiliile locale, comunale, orasenesti si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene si, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, ca autoritati publice deliberative, respectiv primarul sau, dupa caz, primarul general al municipiului Bucuresti, ca autoritate executiva, si presedintele consiliului judetean, potrivit Legii administratiei publice locale nr. 215/2001.
Art. 50. - (1) In baza conventiei prevazute la art. 49 alin. (1) agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti va asigura, din randul somerilor, forta de munca solicitata de angajatori.
(2) Angajatorii sunt obligati sa incheie cu persoanele incadrate in munca din randul somerilor contracte individuale de munca.
Art. 51. - (1) Pentru finantarea cheltuielilor cu forta de munca in cuantumul prevazut la art. 79 alin. (2) din lege angajatorii vor depune lunar la primar sau, dupa caz, la presedintele consiliului judetean ori la primarul general al municipiului Bucuresti urmatoarele documente:
a) cerere de finantare;
b) statele de plata;
c) raport tehnic privind executia lucrarii.
(2) Primarul sau, dupa caz, presedintele consiliului judetean ori primarul general al municipiului Bucuresti avizeaza cererile de finantare, iar angajatorii le depun la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti.
(3) Cuantumul subventiei prevazut la art. 79 alin. (2) din lege se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat in fiecare luna de persoana incadrata, din randul somerilor, cu contract individual de munca.
(4) Documentatia prevazuta la alin. (1) va fi depusa de angajator la autoritatea administratiei publice locale pana la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea.
(5) Autoritatea administratiei publice locale va depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau, dupa caz, a municipiului Bucuresti solicitarea pentru acordarea subventiei prevazute la art. 79 alin. (2) din lege, cel mai tarziu pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea.
(6) Agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti va vira angajatorilor sumele aferente subventiilor cel tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita finantarea.
Art. 52. - (1) Angajatorii care incadreaza in munca absolventi ai institutiilor de invatamant in conditiile art. 80 din lege vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti conventie conform modelului prezentat in anexa nr. 15.
(2) Conventia prevazuta la alin. (1) se incheie anual pentru fiecare promotie de absolventi ai institutiilor de invatamant.
Art. 53. - (1) Incadrarea in munca pe perioada nedeterminata, potrivit art. 80 din lege, a absolventilor se va face numai pe posturi vacante.
(2) Nu sunt considerate posturi vacante posturile care au fost reinfiintate dupa mai putin de 6 luni de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu pe motivul reducerii personalului.
Art. 54. - (1) Masurile de stimulare prevazute la art. 80 alin. (1) si (2) din lege se acorda angajatorilor pe o perioada de 12 luni si, respectiv, 18 luni de la data incheierii conventiei prevazute la art. 52 alin. (1).
(2) Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de absolventi in luna respectiva.
(3) Pentru stabilirea sumei lunare prevazute la alin. (2) angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, o data cu declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj, si un tabel nominal intocmit conform modelului prezentat in anexa nr. 16.
Art. 55. - Prevederile art. 47 din prezentele norme se aplica si in situatia prevazuta la art. 83 alin. (3) din lege, referitoare la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu din initiativa sau din motive imputabile angajatului.
Art. 56. - Persoanele cu handicap prevazute la art. 80 alin. (2) si la art. 85 alin. (2) din lege sunt persoanele care isi dovedesc handicapul cu certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap.
Art. 57. - (1) Prin forma de pregatire profesionala organizata de catre angajator, potrivit art. 84 din lege, se intelege una dintre formele de pregatire profesionala prevazute la art. 63 din lege, care se desfasoara prin programe de formare profesionala realizate de angajator sau contractate de acesta cu furnizorii de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii.
(2) Angajatorii care organizeaza o forma de pregatire profesionala pentru absolventii incadrati in munca in conditiile legii vor incheia un act aditional la conventia prevazuta la art. 52 din prezentele norme, conform modelului prezentat in anexa nr. 17.
Art. 58. - In baza actului aditional prevazut la art. 57 alin. (2) din prezentele norme, angajatorii vor solicita agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti suportarea cheltuielilor aferente pregatirii profesionale a absolventilor si vor depune in acest sens urmatoarele documente:
a) tabel nominal conform modelului prezentat in anexa nr. 18;
b) actul de absolvire a formei de pregatire profesionala (copie);
c) devizul cheltuielilor pe cursant.
Art. 59. - (1) Pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 85 din lege angajatorii vor incheia cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti o conventie conform modelului prezentat in anexa nr. 19 si totodata vor depune urmatoarele documente:
A. pentru persoanele cu handicap:
a) certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap (copie);
b) act de identitate (copie);
c) actul in baza caruia au fost incadrate in munca (copie);
B. pentru someri in varsta de peste 45 de ani:
a) act de identitate (copie);
b) actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie);
C. pentru someri intretinatori unici de familie:
a) act de identitate (copie);
b) actul in baza caruia au fost incadrati in munca (copie);
c) declaratie pe propria raspundere ca este intretinator unic de familie;
d) declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca membrii adulti de familie nu au venituri sau au venituri mai mici decat venitul minim garantat prevazut de lege;
e) actele de stare civila ale membrilor de familie aflati in intretinere, fata de care au obligatia legala de intretinere (copie);
f) hotararea judecatoreasca definitiva sau, dupa caz, actul de deces al sotului/sotiei, pentru persoanele care au ramas intretinatori unici ai copiilor aflati in intretinere (copie).
(2) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 85 din lege angajatorul care a fost in raporturi de munca sau de serviciu cu persoana angajata din categoriile prevazute la alin. (1) si (2) din acelasi articol.
Art. 60. - (1) Pentru verificarea sumelor cuvenite conform art. 85 din lege angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti, o data cu declaratia lunara privind obligatiile de plata catre bugetul asigurarilor pentru somaj, si un tabel nominal conform modelului prezentat in anexa nr. 20, pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care se solicita sumele.
(2) Cazurile de incetare a raporturilor de munca sau de serviciu din initiativa ori din motive imputabile angajatilor sunt cele prevazute la art. 47.
Art. 61. - (1) Sumele cuvenite conform art. 80 si 85 din lege vor fi deduse din contributia pe care angajatorul este obligat, conform legii, sa o vireze in contul bugetului asigurarilor pentru somaj.
(2) In cazul in care suma cuvenita va fi mai mare, diferenta se va recupera prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 5 zile de la data depunerii documentelor prevazute la art. 60.
Art. 62. - (1) Pentru a beneficia de reducerea sumei reprezentand contributia de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj in conditiile art. 93 din lege, angajatorii vor depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti o cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 21, insotita de urmatoarele documente:
a) tabel nominal cu persoanele incadrate in munca din randul somerilor, pe care le-a mentinut in activitate o perioada de cel putin 6 luni;
b) contractele individuale de munca, in copie, ale persoanelor cuprinse in tabelul nominal prevazut la lit. a).
(2) Prin numarul mediu scriptic de personal la care se face referire la art. 93 alin. (2) din lege se intelege numarul mediu lunar de salariati.
(3) Reducerea contributiei acordate angajatorilor care incadreaza in munca persoane din randul somerilor si le mentin in activitate o perioada de cel putin 6 luni, prevazuta la art. 93 alin. (2) din lege, se calculeaza astfel:
a) se determina numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva (inclusiv zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si alte zile in care potrivit dispozitiilor legale nu se lucreaza), impartita la numarul total de zile calendaristice. In efectivele zilnice nu vor fi inclusi salariatii aflati in concediu fara plata, cei aflati in greva, cei detasati la lucru in strainatate si nici cei ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate. Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala se vor lua in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi. Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu, proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca;
b) se aduna numarul mediu lunar de salariati pe cele 12 luni ale anului si se imparte la 12 pentru a se calcula numarul mediu lunar de salariati la nivelul anului:

Nml 1 + Nml 2 + ........... + Nml 12
Nma = --------------------------------------,
12
unde:
Nml 1 .... 12 = numarul mediu lunar de salariati;
Nma = numarul mediu lunar de salariati la nivelul anului;
c) numarul persoanelor incadrate in munca din randul somerilor, cuprins si in tabelul nominal prevazut la alin. (1) lit. a), se imparte la numarul mediu lunar la nivelul anului si se inmulteste cu 100 pentru a se obtine ponderea personalului nou-angajat din randul somerilor:

Nsi
P% = --- x 100,
Nma
unde:
P% = ponderea numarului de someri incadrati in timpul anului in numarul mediu lunar de salariati din anul respectiv;
Nsi = numarul de someri incadrati pentru cel putin 6 luni;
d) ponderea calculata potrivit prevederilor lit. c) se inmulteste cu 0,5% pentru a se determina cuantumul reducerii procentuale a contributiei datorate de angajator;
Cr% = P% x 0,5,
unde:
Cr% = cuantumul reducerii procentuale a contributiei datorate.
(4) Calculul se face de angajator, care isi asuma raspunderea pentru datele comunicate.
Art. 63. - (1) Persoanele prevazute la art. 120 din lege beneficiaza de masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca cuprinse in cap. V din lege.
(2) In cazul persoanelor prevazute la alin. (1), in vederea acordarii masurilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca, stabilite la pct. 5 si 6 din sectiunea a 2-a a cap. V din lege, ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionala si alocatia de sprijin se asimileaza cu indemnizatia de somaj.
Art. 64. - Procedura de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau de indemnizatie de somaj se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Art. 65. - Anexele nr. 1-21 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

ANEXA Nr. 1
la norme

Angajator - persoana juridica .............
Adresa ....................................
Codul fiscal ..............................
Telefon/fax/e-mail ........................
Nr. .......................................

SITUATIE
privind locurile de munca vacante

------------------------------------------------------
Nr.
crt.
Ocupatia
------------------
Denumirea Cod COR
(6 caractere)
Numarul locurilor de munca vacante
Localitatea si judetul in care se afla locul vacant
Conditii minime de ocupare
--------------------------
Vechime Studii Alte
in domeniu conditii
Durata incadrarii in munca
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

Director general
sau alta persoana autorizata,
............................

ANEXA Nr. 2
la norme

Firma*) ...................................
Adresa ....................................
Codul fiscal ..............................
Telefon/fax/e-mail ........................
Nr. .......................................

SITUATIE
privind somerii mediati si incadrati in munca

------------------------------------------------------
Nr. crt.
Numele si prenumele
Codul numeric personal
Ocupatia
Denumirea Cod COR
(6 caractere)
Natura raporturilor de munca
Durata incadrarii in munca**)
Angajator
Denumirea Cod Forma de
CAEN proprietate
a capitalului
Localitatea si judetul in care a fost
incadrat in munca
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

Data
................. Director general
sau alta persoana autorizata,
..............................

*) Firma furnizoare de servicii de ocupare a fortei de munca.
**) Determinata sau nedeterminata.

ANEXA Nr. 3
la norme

AGENTIA NATIONALA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului .............../municipiului Bucuresti

CONTRACT DE ASIGURARE PENTRU SOMAJ
Nr. ......./..........
Incheiat intre:
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ................/ municipiului Bucuresti, denumita in continuare agentie, reprezentata prin ............, avand functia de ........, in calitate de asigurator, cu sediul in localitatea .............., str. ...............nr. ..., judetul/sectorul ........................, si
Domnul/Doamna ................................., in calitate de asigurat, posesor al codului numeric personal ......................., actul de identitate ....... seria .... nr. ......, cu domiciliul sau resedinta in localitatea ............., str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul .................., Oficiul postal ......, telefon .............
1. Obiectul contractului este asigurarea in sistemul asigurarilor pentru somaj, reglementata prin Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
2. Prezentul contract produce efecte incepand cu data de .................. .
3. Conditii de asigurare:
3.1. Venitul lunar asigurat este de ......................... lei (in cifre).
3.2. Cota de contributie este de 6%.
3.3. Cuantumul contributiei lunare la bugetul asigurarilor pentru somaj este de ....... lei.
3.4. Contul in care se plateste contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj, deschis la Trezoreria ............. pe seama agentiei, este ................ .
3.5. Plata se poate face in numerar la casieriile agentiei sau prin orice alte mijloace de plata prevazute de lege.
3.6. Plata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj se face lunar pana la data de*) ............. .
3.7. Neplata contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj la termenul prevazut la pct. 3.6 genereaza plata de majorari de intarziere datorate pentru fiecare zi calendaristica, stabilite potrivit legii.
4. Obligatiile agentiei:
4.1. certificarea stagiului de cotizare;
4.2. plata indemnizatiilor din bugetul asigurarilor pentru somaj, conform legii;
4.3. asigurarea accesului la masurile de prevenire a somajului si de stimulare a ocuparii fortei de munca, prevazute de lege;
4.4. plata contributiilor de asigurari sociale de stat si de asigurari sociale de sanatate in conditiile legii, in perioada in care asiguratul beneficiaza de indemnizatie pentru somaj.
5. Obligatiile asiguratului:
5.1. achitarea contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj in cuantumul si la termenul stabilit la pct. 3;
5.2. instiintarea agentiei despre modificarile survenite in situatia sa;
5.3. sa se prezinte la sediul agentiei atunci cand este solicitat, respectand termenul prevazut in invitatie.
6. Durata contractului:
Prezentul contract se incheie pe perioada nedeterminata.
7. Incetarea contractului:
7.1. Contractul de asigurare pentru somaj inceteaza la data la care asiguratul indeplineste conditiile pentru acordarea indemnizatiei de somaj si solicita acordarea acestui drept.
7.2. Contractul de asigurare pentru somaj inceteaza din initiativa asiguratului, daca acesta instiinteaza agentia inainte cu cel putin 30 de zile de la expirarea termenului limita de plata a contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj.
7.3. Contractul de asigurare pentru somaj inceteaza din initiativa agentiei, daca asiguratul nu achita contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 3 luni consecutive. Agentia notifica asiguratului incetarea contractului de asigurare pentru somaj, precizand stagiul de cotizare realizat.
7.4. Stagiul de cotizare realizat in cadrul prezentului contract este luat in considerare in cazul incheierii unui nou contract de asigurare.
8. Alte clauze:
8.1. Perioada pentru care nu s-a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj nu constituie stagiu de cotizare.
8.2. Stagiul de cotizare se constituie din insumarea lunilor pentru care s-a achitat contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj.
8.3. Venitul lunar asigurat prevazut la pct. 3.1 se actualizeaza daca ulterior incheierii contractului se modifica salariul de baza minim brut pe tara, conform art. 22 alin. (2) din Legea nr. 76/2002.
8.4. In caz de forta majora partile contractante sunt exonerate de raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare ori cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de forta majora se dovedeste de partea care o invoca.
8.5. Modificarea oricaror prevederi ale prezentului contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor parti, prin act aditional. Cand una dintre parti nu este de acord cu modificarea solicitata de cealalta parte, contractul se considera incetat.
9. Litigiile in legatura cu executarea prezentului contract, nesolutionate intre parti pe cale amiabila, sunt de competenta instantelor judecatoresti.
Asigurator, .........................
Asigurat, ...........................

*) Termenul de plata prevazut la pct. 3.6 poate fi in cadrul lunii pentru care se datoreaza contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj sau cel mai tarziu pana la data de 15 a lunii urmatoare acesteia.

ANEXA Nr. 4
la norme

DECLARATIE
Nr. ............. din ziua ....... luna ........ anul ........
1.Numele si prenumele ........................................
2.Codul numeric personal .....................................
3. Adresa:
Domiciliat in localitatea ................, str. ..............nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., Oficiul postal ..................., judetul/sectorul .........., telefon ..............
4. Actul de identitate........... seria................. nr. ..........
5. Declar pe propria raspundere, sub sanctiunea prevazuta de Codul penal pentru fals in declaratii, urmatoarele*):
[] desfasor activitatea exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara;
[] desfasor activitatea exclusiv pe baza de conventie civila de prestari de servicii si nu realizez un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de baza minime brute pe tara;
[] desfasor activitatea pe baza de conventie civila de prestari de servicii si am incheiat si un contract individual de munca nr. ................. din data de ........, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca sub nr. .......... din ..........., in functia de ................... la**) ..................... .
6. Ma oblig sa aduc la cunostinta in termen de 3 zile orice modificari intervenite in datele declarate mai sus.
......................................
semnatura titularului)

*) Se va marca cu "x" situatia in care se incadreaza persoana.
**) Se mentioneaza persoana juridica/fizica si adresa la care isi are sediul/domiciliul.

ANEXA Nr. 5
la norme

Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ................... /municipiului Bucuresti

CERTIFICAT
privind stagiul de cotizare

Domnul/Doamna ......................., domiciliat/domiciliata in localitatea ..............,str. ...................................... nr. .........., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,judetul/sectorul ..............................., a realizat stagiul de cotizare de ...........ani, ........... luni, .......... zile, dupa cum urmeaza:
- prin contract individual de munca, in perioada .....................
Total: ani ................, luni ........, zile ..........;
- in calitate de membru cooperator, in perioada ................... Total: ani ................, luni ........, zile ..........;
pe baza raporturilor de serviciu, realizate in perioada...............
Total: ani ................, luni ........, zile ..........;
- pe baza altor acte prevazute de lege, in perioada ...................
Total: ani ................, luni ........, zile ...........
Dovada vechimii in munca recunoscute pentru stabilirea drepturilor de somaj, asimilata cu
stagiul de cotizare, s-a facut pe baza carnetului de munca/altor acte prevazute de lege.
Director executiv,
................................
Intocmit, ................................
(numele si prenumele)
................................ (semnatura)

ANEXA Nr. 6
la norme

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca
a judetului .................../municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata ..............................., nascut/nascuta la data de ....................., domiciliat/domiciliata in localitatea .........., str. ......................... nr. ........, bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul .............................., posesor/posesoare al/a actului de identitate seria ..... nr. .............., codul numeric personal ........, avand calitatea de asigurat prin efectul legii/prin contract de asigurare pentru somaj, solicit sa beneficiez de serviciile de preconcediere prevazute la art. 51 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
Data Semnatura
..................... ..........................

ANEXA Nr. 7
la norme

CONTRACT
de prestari de servicii pentru masuri destinate stimularii
ocuparii fortei de munca Nr. ................... din ...............
I. Partile contractante:
A. Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........./municipiului Bucuresti, denumita in continuare client, reprezentata prin ..................., avand functia de director executiv, si .............., avand functia de director buget, cu sediul in ................, str. ................. nr. ......, telefon ............, fax ..........., e-mail ............., codul fiscal ............., cont trezorerie ............ .
B. Persoana juridica ..........................................., denumita in continuare furnizor, reprezentata prin ..............., avand functia de ........................, si ..........................., avand functia de ............................, cu sediul in ..............., str. ............................ nr. ..........., telefon ...................., fax ..............., e-mail ...................., codul fiscal ................, cont nr. ............................., deschis la ..........................
II. Obiectul contractului
Obiectul acestui contract este prestarea de catre furnizor a urmatoarelor servicii*):
[] 1. informare si consiliere profesionala;
[] 2. consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, constand in:
[] 2.1. servicii juridice;
[] 2.2. servicii de marketing;
[] 2.3. servicii de finantare;
[] 2.4. servicii de management;
[] 2.5. alte servicii de consultanta.
III. Durata contractului
Durata contractului este de......... luni.
Furnizorul va incepe derularea acestui contract cel mai tarziu la ..... zile de la data semnarii lui si inregistrarii la client.
IV. Valoarea contractului
Clientul se obliga sa plateasca furnizorului contravaloarea serviciilor prestate, dupa cum urmeaza:
Valoarea totala a contractului este de ........................... lei.
1. ............... lei/persoana beneficiara de serviciul .............;
2. ............... lei/persoana beneficiara de serviciul .............;
3. ............... lei/persoana beneficiara de serviciul .............;
4. ............... lei/persoana beneficiara de serviciul ............;
5. ............... lei/persoana beneficiara de serviciul .............;
Valoarea contractului poate fi modificata, cu acordul partilor, prin acte aditionale.
V. Obligatiile partilor**)
A. Clientul:
a) urmareste modul in care furnizorul isi indeplineste obligatiile contractuale;
b) plateste furnizorului costurile serviciilor.
B. Furnizorul:
a) presteaza serviciile prevazute in prezentul contract cu profesionalism si promptitudine;
b) asigura resursele umane, materiale, instalatiile, echipamentele sau altele asemenea, necesare derularii activitatii;
c) este responsabil atat de calitatea tuturor operatiunilor si metodelor de prestare utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.
VI. Modificarea, suspendarea si incetarea contractului
A. Modificarea
Contractul poate fi modificat numai prin acordul de vointa al partilor, prin act aditional la prezentul contract.
B. Suspendarea
De comun acord partile pot dispune suspendarea pe o durata limitata a contractului, care va fi facuta in scris cu ............ zile inainte de data stabilita pentru suspendare.
C. Incetarea
Prezentul contract poate inceta in urmatoarele conditii:
a) prin acordul de vointa al partilor;
b) in cazul incetarii finantarii;
c) prin reziliere.
In cazul in care una dintre parti nu isi respecta obligatiile asumate prin contract, partea lezata ii pune in vedere, in scris, sa depuna toate diligentele pentru executarea corespunzatoare a clauzelor contractuale.
Daca partea in culpa, in termen de .... zile de la primirea notificarii, nu se conformeaza, partea lezata poate denunta unilateral contractul reziliindu-l.
VII. Cesiunea
Furnizorul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin contract, fara sa obtina in prealabil acordul scris al clientului.
Cesiunea nu va exonera furnizorul de nici o responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.
VIII. Forta majora
Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe perioada in care aceasta actioneaza.
Partea care din cauza de forta majora nu isi poate respecta si exercita obligatiile contractuale va instiinta in scris cealalta parte contractanta in cel mult 5 zile de la data aparitiei acestei situatii.
Contractul se considera suspendat pe durata cauzelor care au determinat forta majora.
Omisiunea de a anunta in scris aparitia fortei majore atrage raspunderea civila contractuala a partii aflate in aceasta situatie.
IX. Raspunderea
Pentru neexecutarea clauzelor prezentului contract partea vinovata raspunde potrivit legii.
X. Solutionarea litigiilor
Partile contractante vor depune toate diligentele pentru a rezolva pe cale amiabila neintelegerile care se pot ivi intre ele in legatura cu derularea contractului.
Daca partile nu reusesc sa rezolve pe cale amiabila neintelegerile ivite, se pot adresa instantei de judecata.
XI. Comunicari
Orice comunicare intre parti referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in scris.
Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
Client, Furnizor,
............ .........................
Data ........... Data ...........

*) Se vor marca cu "x" serviciile ce fac obiectul contractului.
**) Obligatiile partilor pot fi completate in functie de tipul serviciului prestat conform contractului.

ANEXA Nr. 8
la norme

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a
judetului .............../municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata ........................, nascut/nascuta la data de ........., domiciliat/domiciliata in localitatea ..............., str. .............. nr. ....., bl. ......, sc. ...., et. ...., ap. ..., judetul/ sectorul ................., posesor/posesoare al/a actului de identitate ....... seria ..... nr. ..............., codul numeric personal ..............., solicit inscrierea in evidenta in vederea medierii pentru ocuparea unui loc de munca in meseria/profesia ...................................
Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost in evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ................/municipiului Bucuresti.

Data Semnatura
......... .........................

ANEXA Nr. 9
la norme

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a
judetului ................/municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata .........,nascut/nascuta la data de ......, domiciliat/domiciliata in localitatea .........., str. ........ nr. .., bl. ., sc. .., et. ..., ap. .., judetul/sectorul ........, posesor/posesoare al/a actului de identitate .......... seria ......... nr. ..............., codul numeric personal ....................., aflandu-ma in una dintre situatiile prevazute la art. 16 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca*):
[] ocup un loc de munca la unitatea ..... si doresc schimbarea acestuia;
[] am obtinut statutul de refugiat;
[] beneficiez de alta forma de protectie internationala ......;
[] nu am putut ocupa loc de munca dupa:
- repatriere;
- eliberarea din detentie,
solicit inscrierea in evidenta in vederea medierii pentru ocuparea unui loc de munca in meseria/profesia ......................................
Mentionez ca am/nu am beneficiat anterior de indemnizatie de somaj si am fost/nu am fost in evidenta Agentiei pentru ocuparea fortei de munca a judetului ................./municipiului Bucuresti.

Data Semnatura
.......... .........................

*) Se va marca cu "x" situatia in care se incadreaza persoana.

ANEXA Nr. 10
la norme

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a
judetului ... /municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata .................., codul numeric personal ...,,,,..., beneficiar/beneficiara al/a indemnizatiei de somaj, avand carnetul de evidenta nr. .............., solicit acordarea drepturilor prevazute la art. 72 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, avand in vedere ca incepand cu data de .......... sunt angajat/ angajata in baza actului*) nr. ...../...... la unitatea .................... din localitatea ........, in meseria/profesia ........ .
Data Semnatura
............ .........................

ANEXA Nr. 11
la norme

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a
judetului ...../municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata ..........., codul numeric personal ..........., beneficiar/beneficiara al/a indemnizatiei de somaj, avand carnetul de evidenta nr. .............., solicit acordarea drepturilor prevazute la art. 74 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, avand in vedere ca incepand cu data de ......... sunt incadrat/ incadrata in munca, pe durata ..............., conform actului*) nr. ..../....., anexat in copie la prezenta, la unitatea ...... din localitatea ..............., situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea ................. unde am domiciliul stabil.
Data Semnatura
......... .........................

ANEXA Nr. 12
la norme

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a
judetului ........../municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata ................., codul numeric personal ..........., beneficiar/beneficiara al/a indemnizatiei de somaj, avand carnetul de evidenta nr. ................., solicit acordarea dreptului prevazut la art. 75 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, avand in vedere ca incepand cu data de ......... sunt incadrat/ incadrata in munca pe durata de ........., conform actului*) nr. .../..., anexat in copie la prezenta, la unitatea .......... din localitatea ..............., si ca urmare a acestui fapt mi-am schimbat domiciliul din localitatea ............ in localitatea .......

Data Semnatura
...................... .........................

*) Se va scrie numarul contractului individual de munca sau al deciziei de numire.

ANEXA Nr. 13
la norme
Nr. ...................


ANGAJAMENT
In conformitate cu prevederile art. 76 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, subsemnatul/subsemnata ........., posesor/posesoare al/a actului de identitate ..... seria ... nr. .........., codul numeric personal ......, avand carnetul de evidenta nr. ......, in calitate de beneficiar/beneficiara al/a drepturilor prevazute la art. 74 sau 75 din legea mentionata, ma oblig sa restitui integral sumele acordate, in cazul incetarii raportului de munca/de serviciu din initiativa mea sau din motive imputabile mie, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca.
Intocmit in*) ..... la data de ....., in doua exemplare dintre care am primit un exemplar.
Semnatura**) .......................
Completat si semnat in fata noastra.
Semnatura***) ......................

*) Localitatea, judetul.
**) Semnatura persoanei care isi ia angajamentul.
***) Semnatura conducatorului agentiei pentru ocuparea fortei de munca.

ANEXA Nr. 14
la norme

CONVENTIE
Nr. ........./........

Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ........... /municipiului Bucuresti, reprezentata prin ............., avand functia de .................., denumita in continuare agentie, si autoritatea administratiei publice locale/ firma privata/organizatia neguvernamentala ........., reprezentata prin ......., avand functia de ....., denumita in continuare angajator, convin urmatoarele:
1. Angajatorul se obliga sa incadreze in munca, pentru executarea de lucrari si activitati de interes pentru comunitatile locale, un numar de .............. someri.
Tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca din randul somerilor este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
2. Agentia se obliga sa subventioneze pe o perioada de*) .................... cheltuielile efectuate de angajator, pentru fiecare somer incadrat in munca, in cuantum de 70% din salariul de baza minim brut pe tara pentru serviciul public/ serviciul social**) ....................... .
3. Agentia isi exercita dreptul de control asupra respectarii de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie.

Agentia Angajator
Director executiv, Director general sau alta
persoana autorizata,
................... ...................

*) Perioada poate fi de cel mult 12 luni de la data incadrarii in munca a somerului.
**) Se va mentiona una dintre categoriile de servicii prevazute la art. 78 alin. (2) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

ANEXA
la conventie

Judetul .......................................
Angajator......................................
Sediul/adresa .................................
Contul/Banca ..................................
Codul fiscal...................................
Telefon .......................................

TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca, conform prevederilor art. 78 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
Conventia nr. ............/.................

---------------------------------------------------
0. Nr.crt.
1. Numele si prenumele
2. Codul numeric personal
3. Categoria de servicii*)
4. Ocupatia Cod COR
5. Numarul si data incheierii contractului individual
de munca
6. Durata contractului individual de munca
7. Semnatura angajatului
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

*) Coloana 3 se va completa dupa cum urmeaza:
~ cod P - servicii publice: a) refacere si intretinere a infrastructurii;
b) ecologizare;
c) realizare a unor lucrari edilitare;
~ cod S - servicii sociale care cuprind activitati de ingrijire la domiciliu a copiilor,bolnavilor, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap.

Angajator
Director general sau alta persoana autorizata,
.......................................

ANEXA Nr. 15
la norme

CONVENTIE
Nr. ............../.................

Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ................. / municipiului Bucuresti, reprezentata prin ............................, avand functia de .................., denumita in continuare agentie, si persoana juridica (fizica) ....................., reprezentata prin .............., avand functia de .............., denumita in continuare angajator, convin urmatoarele:
1. Angajatorul incadreaza in munca pe perioada nedeterminata un numar de .... absolventi ai unor institutii de invatamant.
Tabelul nominal cu absolventii incadrati in munca este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
2. Angajatorul se obliga sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la pct. 1 pe o perioada de cel putin 3 ani de la data incadrarii in munca.
3. Agentia se obliga sa efectueze platile in conformitate cu prevederile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
4. Angajatorul care inceteaza din initiativa lui raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la pct. 1 anterior termenului de 3 ani este obligat sa restituie in totalitate agentiei sumele incasate pentru fiecare absolvent plus dobanda aferenta, calculata la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
5. Obligatia angajatorului prevazuta la pct. 4 nu se aplica in situatia in care incetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.
6. Agentia isi exercita dreptul de control asupra respectarii de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie.

Agentia Angajator
Director executiv, Director general sau alta
persoana autorizata,
.................... .......................


ANEXA
la conventie

Judetul ....................................
Angajator...................................
Sediul/adresa ..............................
Contul/Banca ...............................
Codul fiscal ...............................
Telefon ....................................

TABEL NOMINAL
cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca, conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Conventia nr. ........./................

---------------------------------------------------
Nr. Codul Anul absolvirii/ Data
crt.Numele si numeric numarul diplomei/ angajarii
prenumele personal adeverintei
Ocupatia Semnatura
Cod COR angajatului
---------------------------------------------------
0 1 2 3 4
5 6
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

Angajator
Director general sau alta persoana autorizata,
...............................

ANEXA Nr. 16
la norme

Judetul ....................................
Angajator ..................................
Sediul/adresa ..............................
Contul/Banca ...............................
Codul fiscal ...............................
Telefon ....................................

TABEL NOMINAL
cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca, conform prevederilor art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, pentru stabilirea sumei lunare subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj
Conventia nr. .............../..................
Luna .......... anul ..............

---------------------------------------------------
Nr. Codul Numarul orelor Suma cuvenita
crt.Numele si numeric efectiv lucrate pentru timpul
prenumele personal efectiv lucrat
Observatii*)
---------------------------------------------------
0 1 2 3 4
5
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------
---------------------------------------------------

*) Se vor mentiona, dupa caz, motivele incetarii raporturilor de munca sau de serviciu.

Angajator Director general sau alta
persoana autorizata,
.........................

ANEXA Nr. 17
la norme

ACT ADITIONAL
la Conventia nr. .............../...............
Incheiat la data de ....................
intre Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ............/ municipiului Bucuresti, reprezentata prin ....................., avand functia de ............, si angajatorul .................., reprezentat prin ......................, avand functia de ........................, prin care se stabilesc urmatoarele:
1. Angajatorul va organiza forma de pregatire profesionala prin*) ........... pentru un numar de ................ absolventi, incadrati in munca in conditiile art. 80 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
2. Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ...................../ municipiului Bucuresti se obliga sa suporte cheltuielile aferente pregatirii profesionale a absolventilor, in suma de .......................... lei, conform devizului anexat.
3. Dupa incheierea programului de formare profesionala suma poate fi recalculata in functie de evolutia preturilor si tarifelor care s-au avut in vedere la intocmirea devizului.
4. Pentru decontarea cheltuielilor efectuate cu pregatirea profesionala a absolventilor angajatorul va prezenta documentatia prevazuta la art. 58 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002.

Agentia Angajator
Director executiv, Director general sau alta
persoana autorizata,
................. .......................

*) Se va mentiona: program de formare profesionala realizat de angajator sau denumirea furnizorului de servicii de pregatire profesionala cu care angajatorul a incheiat contract.

ANEXA Nr. 18
la norme

Judetul ....................................
Angajator ..................................
Sediul/adresa ..............................
Contul/Banca ...............................
Codul fiscal ...............................
Telefon ....................................

TABEL NOMINAL
cu absolventii de invatamant care au urmat o forma de pregatire profesionala organizata de angajator in baza art. 84 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

---------------------------------------------------
Nr. crt.
Numele si prenumele
Codul numeric personal
Data angajarii
Forma de pregatire profesionala
Ocupatia/ meseria in care s-a pregatit
profesional Cod COR

Data inceperii pregatirii profesionale
Data incheierii pregatirii profesionale
Numarul si data actului de absolvire
Cheltuieli pe cursant
---------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6
7 8 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL CHELTUIELI: x x x x x
x x
---------------------------------------------------

Angajator
Director general,
...............................

ANEXA Nr. 19
la norme

CONVENTIE
Nr. ..................../.......................
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ......................../ municipiului Bucuresti, reprezentata prin ....................................., avand functia de .............................., denumita in continuare agentie, si persoana juridica (fizica) ...................................., reprezentata prin ...................., avand functia de .........................., denumita in continuare angajator, avand un numar de*) .................. angajati, convin urmatoarele:
1. Angajatorul incadreaza in munca pe perioada nedeterminata un numar de:
a) ..................... someri in varsta de peste 45 de ani;
b) ..................... someri intretinatori unici de familii;
c) ..................... persoane cu handicap.
Tabelul nominal cu persoanele incadrate in munca este prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
2. Angajatorul se obliga sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la pct. 1 pe o perioada de cel putin 2 ani de la data incadrarii in munca.
3. Agentia se obliga sa efectueze platile in conformitate cu prevederile art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
4. Angajatorul care inceteaza din initiativa lui raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la pct. 1 anterior termenului de 2 ani este obligat sa restituie in totalitate agentiei sumele incasate pentru fiecare persoana si dobanzile aferente, calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurarilor pentru somaj.
5. Obligatia angajatorului prevazuta la pct. 4 nu se aplica in situatia in care incetarea raporturilor de munca sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.
6. Agentia isi exercita dreptul de control asupra respectarii de catre angajator a obligatiilor prevazute de prezenta conventie.

Agentia Angajator
Director executiv, Director general sau alta
persoana autorizata,
...................... .............................

*) Se va completa in cazul in care angajatorul incadreaza in munca persoane cu handicap.

ANEXA
la conventie

Judetul .................................
Angajator ...............................
Sediul/adresa ...........................
Contul/Banca ............................
Codul fiscal ............................
Telefon .................................

TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor de somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

Conventia nr. ................./.....................

---------------------------------------------------
Nr. Codul Categoria Data Ocupatia
crt.Numele si numeric de persoane*)angajarii Cod COR
prenumele personal
Semnatura angajatului
---------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5
6
---------------------------------------------------


---------------------------------------------------

*) Coloana 3 se va completa dupa cum urmeaza:
cod A - someri in varsta de peste 45 de ani;
cod B - someri unici intretinatori de familii;
cod C - persoane cu handicap.

Angajator
Director general sau alta persoana autorizata,
.................................

ANEXA Nr. 20
la norme

Judetul .................................
Angajator ...............................
Sediul/adresa ...........................
Contul/Banca ............................
Codul fiscal ............................
Telefon/fax .............................

TABEL NOMINAL
cu persoanele incadrate in munca, conform prevederilor art. 85 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, pentru stabilirea sumelor subventionate din bugetul asigurarilor pentru somaj

Conventia nr. ................/............
Luna ............... anul .................

---------------------------------------------------
Nr. Codul Categoria Numarul orelor
crt.Numele si numeric de persoane*) efectiv
prenumele personal lucrate
Suma cuvenita
pentru timpul Observatii**)
efectiv lucrat
---------------------------------------------------
0 1 2 3 4
5 6
---------------------------------------------------


---------------------------------------------------

*) Coloana 3 se va completa dupa cum urmeaza:
cod A - someri in varsta de peste 45 de ani;
cod B - someri intretinatori unici de familii;
cod C - persoane cu handicap.
**) Se vor mentiona, dupa caz, motivele incetarii raporturilor de munca sau de serviciu.

Angajator
Director general sau alta persoana autorizata,
..............................

ANEXA Nr. 21
la norme

Judetul .................................
Angajator ...............................
Sediul/adresa ...........................
Contul/Banca ............................
Codul fiscal ............................
Telefon/fax .............................

Catre
Agentia pentru ocuparea fortei de munca a judetului ......./ municipiului Bucuresti.............., reprezentat prin .........., avand functia(angajatorul)de ............, va solicit sa aprobati diminuarea sumei reprezentand contributia lunara de 5% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj cu ....%,calculate conform art. 62 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.
Anexam tabelul nominal cu somerii incadrati in munca in anul ................ si contractele individuale de munca, in copie, ale persoanelor cuprinse in tabelul nominal.

Data Angajator
.......... Director general sau alta
persoana autorizata,
....................

ANEXA
la anexa nr. 21

Judetul .................................
Angajator ...............................
Sediul/adresa ...........................
Contul/Banca ............................
Codul fiscal ............................
Telefon/fax .............................

TABEL NOMINAL
cu somerii incadrati in munca, conform prevederilor art. 93 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca

---------------------------------------------------
Numarul si Durata
Nr. Codul data contractului
crt.Numele si numeric incheierii individual
prenumele personal contractului de munca
individual
de munca
Ocupatia Semnatura
Cod COR angajatului
---------------------------------------------------
0 1 2 3 4
5 6
---------------------------------------------------

---------------------------------------------------

Data Angajator
.......... Director general sau alta
persoana autorizata,
....................

*********************